Trygghetsstandard i sykehjem
Trygghetsstandard i sykehjem

Et verktøy som skal støtte sykehjemsleder i organisering og systematisk oppfølging av arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring i sykehjemmet

Søk i Trygghetsstandard i sykehjem

Hva er trygghetstandarden
Evaluere

Målet med lederverktøyet er å øke bevisstheten om pasienters verdighet og behov for omsorg og trygghet og å redusere uønsket variasjon. Verktøyet består av 6 tema. Det varierer i hvilken grad vekten er lagt på system- eller individnivå.

 

Om

Innholdet i Trygghetsstandard i sykehjem er utviklet av Helsedirektoratet i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Oppdraget er forankret i primærhelsemeldingen, Meld.St.26 (2014-2015).
Statsforvalteren i Trøndelag har på oppdrag fra Helsedirektoratet utviklet nettsiden.