Om oss
big image

Veileder for å måle effekt og resultat

Hvordan kan kommuner måle effekter og resultater av lokale tiltak i Leve hele livet-reformen

Veileder for å måle effekt og resultat

Om veilederen

Denne veilederen handler om kommunens oppfølging av lokale tiltak i gjennomføring av Leve hele livet-reformen.

Veiledningsmateriellet er utviklet for å være til inspirasjon og forklare hvordan prosessen i å følge med på, og følge opp resultater og effekter av lokale tiltak.

I gjennomføringen av tiltak i Leve hele livet-reformen kan denne bidra for å se om tiltakene når sine fastsatte mål, eller om det er behov for å justere tiltak som ikke oppnår ønsket effekt.

Å utvikle en veileder for hvordan kommuner kan måle effekter og resultater er ett av tiltakene i oppfølging Leve hele livet-reformen nasjonalt.

Veilederen er laget av Statsforvalteren i Trøndelag på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Denne veilederen kan sees i sammenheng med KS sin veileder om egenevaluering. 

Lenker

imagexiz3q.png KS - Veileder i egenevaluering

Leve hele livet

Hovedfokuset i Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

 

Måling av effekter og resultater underveis

Målinger er sentralt for systematisk forbedringsarbeid. Målingene gir muligheten til å identifisere utvikling og forbedring over tid, og se om tiltakene har gitt ønsket effekt. For å måle lokale resultater og effekter vil det være viktig å finne ut hva som skal måles og hvordan.

 

Kunnskapsgrunnlaget i målingen

Styringsdata kan være kvantitative data (tall og statistikk) og kvalitative data (inntrykk, meninger og synspunkter). Kvantitative og kvalitative data bidrar til å gi forklaring på en situasjon og kan ha påvirkning for gjennomføring av utviklingsarbeid og de valgene som blir tatt.

 

Prosessen mot måling

I prosessen mot måling får du forslag og ideer til hvordan kommuner kan gjennomføre målinger. Prosessen viser 10 steg for å måle resultater og effekter av innførte tiltak.

 

Eksempler til inspirasjon

I denne delen av veiledningsmateriellet vil du få fiktive eksempler som kan være til inspirasjon til kommuner som ønsker å gjennomføre målinger av resultater og effekter.

 

Til toppen