Om oss
big image

Trygghetsstandard i sykehjem

Et verktøy som skal støtte sykehjemsleder i organisering og systematisk oppfølging av arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring i sykehjemmet

Trygghetsstandard i sykehjem

Søk

Hva er trygghetstandarden?
Målet med lederverktøyet er å øke bevisstheten om pasienters verdighet og behov for omsorg og trygghet og å redusere uønsket variasjon. Verktøyet består av 6 tema. Det varierer i hvilken grad vekten er lagt på system- eller individnivå.
Introduksjon

Trygghetsstandarden består av seks tema:

Ledelse – Struktur og prosess – Kompetanse – Personsentrert omsorg - Tjenesteyting– Innovasjon og teknologi

Hvert tema har en kort ingress som etterfølges av noe mer utdypende tekst om tema av særlig relevans for ledere på ulike nivå og med henvisning til og presentasjon av nyttige verktøy og lenker. Temaene kan leses hver for seg, og det varierer i hvilken grad vekten er lagt på system- eller individnivå.

Brukerveiledning til løsningen

I venstre side finner du en meny som viser de 6 temaene. Temaene kan leses i rekkefølge eller hver for seg. Når du klikker i denne menyen flytter du deg ned til temaet du har valgt - derfra er det lenke til hver enkelt temaside. 

I toppen av hver temaside finner du et menybånd der kan du velge temaet du er interessert i. Du kan også flytte deg til forrige eller neste tema fra nederst på hver side. 

På sider med mye tekst kan du trykke på "til toppen knappen" nederst i høyre hjørne for å komme tilbake til toppen av siden uten skrolling. Knappen er lilla med et pil opp symbol.

Ledelse

Som leder har du ansvar for å bidra til en organisasjonskultur med klart definerte verdier. Du er gjennom din lederfunksjon både en sentral rollemodell og kulturskaper. Ledelse i sykehjem handler om å skape en kultur som bygger på respekt og omsorg for den enkelte pasient og pårørendes ønsker og behov. Ledere og medarbeidere må ha kunnskap om hvordan de aktivt kan tilrettelegge for personsentrert omsorg.

 

Struktur og prosess

Begrepet "grunnmur" kan brukes som en betegnelse på de systemer og strukturer som må være på plass for at leder og medarbeidere kan jobbe godt med kvalitet og kvalitetsforbedring i sykehjemmet.

Styringssystemet omfatter hvordan sykehjemmets aktiviteter (drift) planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres.

Kompetanse

Gode ledere oppnår resultater sammen med selvstendige, aktive og kompetente medarbeidere i et godt arbeidsmiljø. Investering i bruk og utvikling av de ansattes kompetanse er en av de viktigste innsatsfaktorene for framtidig verdiskaping og måloppnåelse. I arbeidet med kontinuerlig forbedring trengs det medarbeidere med både god fagkompetanse og forbedringskompetanse. Vi skal utføre jobben samtidig som vi jobber med å forbedre den!

 

Personsentrert omsorg

Personsentrert omsorg handler om et samspill mellom pasient, helsepersonell og pårørende hvor fagkunnskap og pasientens ønsker og behov tillegges like stor vekt. Personsentrert omsorg bygger på retten til brukermedvirkning at alle mennesker har samme verdi. 

 

Tjenesteyting

Pasienter i sykehjemmene har store og sammensatte behov, siden de ofte er eldre og har flere diagnoser (multisykdom). Dette tilsier at disse pasientene krever særskilt oppfølging. Tilstanden kan ikke forstås basert på enkeltfaktorer som diagnose eller avgrenset funksjonssvikt, men må sees lys av personens helhetlige situasjon.

 

Innovasjon og teknologi

Hva er innovasjon/tjenesteinnovasjon? Hva skiller det fra annet forbedrings- og utviklingsarbeid?

 

Vold, overgrep og omsorgssvikt

Vold og overgrep forekommer på institusjoner som sykehjem. Volden kan utøves av både pårørende, andre beboere og ansatte. En beboer på et sykehjem kan utsettes for alle typer overgrep som fysisk vold, seksuelle overgrep, økonomiske overgrep, psykisk vold med mer. Det er laget en temaside med nyttig informasjon om vold, overgrep og omsorgssvikt. 

 

Til toppen