Om oss

Egne heldøgnstilbud, kjøp av heldøgnstilbud

INNLEDNING

Helsedirektoratet har behov for oversikt over omfang og type heldøgnstilbud kommunene yter til voksne personer (18 år og over) med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser, og om det samlede tilbudet ivaretar ulike gruppers behov.

Det samlede tilbudet inkluderer egne kommunale heldøgnstjenester og kjøp av døgntilbud fra private kommersielle/ideelle aktører utenfor spesialisthelsetjenesten, samt døgntilbud som kjøpes fra andre kommuner, eller som inngår i interkommunale samarbeid. Tilbudene er kartlagt separat, først kommunenes egne heldøgns helse- og omsorgstjenester (kapittel 18.1), deretter kjøp fra private aktører (kapittel 18.2) og til slutt kjøp fra andre kommuner (kapittel 18.3). Kapitlet inneholder også informasjon om heldøgns helse- og omsorgstilbud spesifikt rettet mot kvinner (kapittel 18.4), egenvurdering av det samlede tilbudet (kapittel 18.5) og hva kommunene mener må til for å dekke behovene (kapittel 18.6).

Spørsmål som inngår i 2023 er:

 • Tilbyr kommunen/bydelen egne heldøgns institusjonsplasser for å ivareta behov blant voksne personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser? (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6c)?
  • Hvis ja, hvilke heldøgns institusjonsplasser har kommunen/bydelen til voksne i målgruppen?
  • Hvis ja, hvilke typer heldøgns institusjonsplasser er dette?
  • Hvor mange voksne personer i målgruppen for kommunalt psykisk helse- og rusarbeid har hatt kommunal heldøgns institusjonsplass i løpet av 2022?
 • Hva er kommunes øvrige/alternative tilbud ved behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester?
 • I hvilken grad vurderer dere at kommunen/bydelens egne heldøgns helse- og omsorgstjenester ivaretar følgende voksne brukergruppers behov
 • I hvilken grad vurderer dere at kommunen/bydelens egne heldøgns helse- og omsorgstjenester ivaretar følgende voksne brukergruppers behov:
  • hovedsakelig rusmiddelproblem
  • hovedsakelig psykisk helseproblem
  • samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse (ROP)
  • antatt forhøyet voldsrisiko (i kombinasjon med psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblem
   • Hva gjør at kommunen vurderer at døgntilbudet i svært stor/stor grad ivaretar brukergruppers behov? (åpent)
   • Hva gjør at kommunen vurderer at døgntilbudet i noen grad/i svært liten/liten grad ivaretar brukergruppers behov? (åpent)
  • Kjøper kommunen private heldøgns helse– og omsorgstjenester til voksne personer med:
   • hovedsakelig rusmiddelproblem
   • hovedsakelig psykisk helseproblem
   • samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse (ROP)
   • antatt forhøyet voldsrisiko (i kombinasjon med psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblem
   • Hvis ja, hvilke(t) heldøgns helse– og omsorgstjenester kjøpes fra private aktører til målgruppen? (flere kryss mulig)
   • Hvis ja, hvor mange voksne personer i målgruppen for kommunalt psykisk helse- og rusarbeid har kommunen kjøpt private heldøgns helse– og omsorgstjenester for i løpet av 2022?
   • Hvis ja, hvor mange voksne personer i målgruppen for kommunalt psykisk helse- og rusarbeid har kommunen kjøpt private heldøgns helse– og omsorgstjenester for i løpet av 2022?
  • Kjøper kommunen/bydelen heldøgns helse– og omsorgstjenester til voksne fra andre kommuner innen psykisk helse- og rusarbeid?
   • Hvis ja, hvilke typer heldøgns helse– og omsorgstjenester for voksne er dette
    • Hvilke(n) kommune(r) kjøpes det heldøgns helse– og omsorgstjenester til voksne personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser fra?
   • I hvilken grad vurderer kommunen at det samlede heldøgns helse– og omsorgstjeneste-tilbudet (egne /kjøp fra private/andre kommuner/interkommunalt samarbeid) er tilstrekkelig for å dekke følgende brukergruppers behov:
    • hovedsakelig rusmiddelproblem
    • hovedsakelig psykisk helseproblem
    • samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse (ROP)
    • antatt forhøyet voldsrisiko (i kombinasjon med psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblem
   • Er noen av heldøgns helse– og omsorgstjenestene dere selv har eller som dere kjøper fra private/andre kommuner spesifikt rettet mot kvinner?
    • Hvis ja, hvilke(t) tilbud er dette?
   • Hva mener dere må til for at det samlede heldøgns helse– og omsorgstjenestetilbudet skal være tilstrekkelig for å dekke behovene til voksne med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer i kommunen? (åpent)

Ut ifra oppsettet (mulighet for å sette flere kryss, oppfølgingsspørsmål etc.) genereres det 89 variabler for disse spørsmålene.

18.1 EGNE HELDØGNSINSTITUSJONSPLASSER

Som vist i tabell 18.1 er det 30 prosent av kommunene/bydelene (102 kommuner/bydeler) som oppgir at de har egne heldøgns institusjonsplasser for å ivareta behov blant voksne personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser.

 Tabell 18.1:   Antall og prosent som svarer på om de tilbyr egne heldøgns institusjonsplasser for å ivareta behov blant voksne personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6c)


 

Antall

Prosent

Ja

102

30

Nei

241

70

Total

343

100


Som vist i tabell 18.2 er det høyest andel av de store kommunene som har egne heldøgns institusjonsplasser til målgruppen (47 prosent blant kommuner med flere enn 50 000 innbyggere og 88 prosent av bydelene i Oslo). Andelen for de andre kommunestørrelsesgruppene varierer mellom 21 og 31 prosent.

Tabell 18.2:   Antall og prosent som svarer på om de tilbyr egne heldøgns institusjonsplasser for å ivareta behov blant voksne personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6c), kommunestørrelse.


 

Ja

Nei

Total

Andel ja (%)

<2000

16

53

69

23

2000-5000

23

62

85

27

5000-10000

18

51

69

26

10000-20000

13

29

42

31

20000-50000

9

34

43

21

50000 og større

9

10

19

47

Bydeler i Oslo

14

2

16

88

Totalt

102

241

343

30


Tabell 18.3 viser at det er stor variasjon mellom fylker, og blant kommunene i Møre og Romsdal er det kun to av de 25 kommunene som oppgir at de har et slikt tilbud (8 prosent), mens 14 prosent av kommunene i Rogaland har slike tilbud. Foruten bydelene i Oslo, er det flest kommuner i Agder (41 prosent) og i Troms og Finnmark (34 prosent) som rapporterer at de har slike tilbud. Hver tredje kommune i Vestfold og Telemark og i Vestland oppgir at de tilbyr egne heldøgns institusjonsplasser for målgruppen.

Tabell 18.3:   Antall og prosent som svarer på om de tilbyr egne heldøgns institusjonsplasser for å ivareta behov blant voksne personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser (helse- og omsorgs-tjenesteloven § 3-2, 6c). Fylke, 2023.


 

Ja

Nei

Total

Andel ja (%)

Oslo

14

2

16

88

Innlandet

12

31

43

28

Viken

11

37

48

23

Vestfold og Telemark

7

14

21

33

Agder

9

13

22

41

Rogaland

3

18

21

14

Vestland

13

27

40

33

Møre og Romsdal

2

23

25

8

Trøndelag

10

23

33

30

Nordland

9

30

39

23

Troms og Finnmark

12

23

35

34

Total

102

241

343

30


Tabell 18.4 viser at av de 102 kommunene/bydelene som rapporterer at de har heldøgns institusjonsplasser til målgruppen, er det 43 prosent (44 kommuner/bydeler) som oppgir at de har rehabiliterings- og/eller behandlingsplasser kun for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykisk lidelser, mens litt flere oppgir at de har sykehjemsplasser tilpasset målgruppen (45 prosent, n=46). Men dette gjelder bare de 102 som har svart at de har heldøgns institusjonsplasser, og når vi beregner hvor stor andel dette gjelder om vi antar at de som ikke har svart ikke har slike institusjonsplasser, beregner vi at 27 prosent av kommune/bydelene i landet har heldøgns institusjonsplasser til voksne i målgruppen.

Tabell 18.4:   Hvilke heldøgns institusjonsplasser har kommunen/bydelen til voksne i målgruppen? Antall og andel (%) av kommunene/bydelene som har rapportert at de har heldøgns institusjonsplasser til målgruppen, estimert andel (%) av alle kommuner/bydeler.


 

Antall

Andel (%)

Av alle kommuner/bydeler (%)

Rehabiliterings- og/eller behandlingsplasser kun for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske lidelser

44

43

12

Sykehjemsplasser tilpasset målgruppen

46

45

12

Annet

32

31

9

Totalt

102

100

27


​De 30 som svarer «Annet» har oppgitt ett av følgende tilbud:

 • Boliger/bofellesskap tilknyttet heldøgnsbemannet tjeneste
 • KAD
 • Heldøgns hjemmetjeneste
 • Ordinære sykehjemsplasser
 • Kjøper institusjonsplass
 • Interkommunalt samarbeid
 • ROP-boliger
 • Sykehjem hvis det er somatiske helseutfordringer
 • Tjeneste for funksjonshemmede med døgnbemannet bolig
 • Omsorgsbolig med bemanning

Anslaget på at 27 prosent har egne institusjonsplasser kan være litt for høyt, fordi vi ser at noen kan ha svart at de har egne tilbud, men så oppgir de på senere spørsmål at dette er kjøpte plasser fra private eller fra andre kommuner. Men dette gjelder få kommuner, så feilmarginen er relativ liten.

Som vist i tabell 18.5, er det flest som oppgir at de har langtidstilbud av de som har heldøgns institusjonsplasser (77 prosent, n=79) og 21 prosent av landets kommuner beregnes å ha slike plasser til målgruppen. Mange av kommunene som oppgir at de har langtidstilbud, har også et korttidstilbud (49 prosent av de 102 kommunene/bydelene har begge, se figur 18.1). Brukerstyrte plasser er oppgitt å finnes i 19 kommuner/bydeler og dette utgjør 19 prosent av de med heldøgns institusjonsplass og 5 prosent av alle kommuner/bydeler.

 

Tabell 18.5: Antall og andel (%) av kommunene etter type heldøgns institusjonsplasser.


 

Antall

Andel (%)

Av alle kommuner/bydeler (%)

Korttidstilbud (under 60 dager per kalenderår)

62

61

17

Langtidstilbud (60 dager eller mer per kalenderår)

79

77

21

Brukerstyrte plasser

19

19

5

Annet

12

12

3

Totalt

102

100

27


Figur 18.1      Flere typer heldøgns institusjonsplasser, n=102

De 11 som svarer «Annet» oppgir at de har følgende tilbud til målgruppen:

 • Avlastningsopphold, dag-og nattopphold
 • Behandling i regi av VEL
 • Etter behov
 • Forsterkede boliger til ROP med husleiekontrakter
 • Heildøgns butilbod tilknytta eige personal som skal vere tilgjengeleg 24/7
 • KAD-seng i sykehjem
 • Kjøpsplasser
 • Langtidsboliger
 • Leilighet i døgnbemannet bofellesskap
 • Leiligheter med heildøgnsbemanning
 • ØHD, og hybel til akutte behov hos kjente brukarar
 • Trygghetsrom

 

ANSLAG PÅ ANTALL PERSONER SOM HAR HATT KOMMUNAL HELDØGNS INSTITUSJONSPLASS I LØPET AV 2022


98 av de 102 kommunene/bydelene som svarer at de har heldøgns institusjonsplasser til målgruppen, svarer på hvor mange voksne personer i målgruppen for kommunalt psykisk helse- og rusarbeid som har hatt kommunal heldøgns institusjonsplass i løpet av 2022. Som vist i tabell 18.6 er det vanligste svaret 2-5 personer og 38 prosent av kommunene som har slike plasser oppgir dette.

Tabell 18.6:   Hvor mange voksne personer i målgruppen for kommunalt psykisk helse- og rusarbeid har hatt kommunal heldøgns institusjonsplass i løpet av 2022? Antall og andel (%).


 

Antall

Andel (%)

Ingen har brukt tilgjengelige plasser

10

10

1 person

7

7

2-5 personer

37

38

6-10 personer

14

14

11-20 personer

11

11

Over 20 personer

19

19

Total

98

100


Som vist i figur 18.2 er det særlig små kommuner (færre enn 10000 innbyggere) som oppgir 2-5 personer, mens de store kommunene naturlig nok har flere brukere som får tilbudet, og i Oslo svarer 13 av bydelene at over 20 personer har fått tilbudet.

Figur 18.2      Antall kommuner/bydeler som oppgir antallet voksne personer i målgruppen for kommunalt psykisk helse- og rusarbeid har hatt kommunal heldøgns institusjonsplass i løpet av 2022.

Dersom vi antar at antall brukere ligger midt i kategorien (Tilnærming i tabell 18.7), kan vi anslå antall personer som har hatt kommunal heldøgns institusjonsplass i løpet av 2022. Usikkerheten er i størst grad knyttet til kategorien «Over 20 personer» fordi den ikke har noen øvre grense. Om vi for eksempel beregner at de 18 bydelene og kommunene som har svart «Over 20 personer» i gjennomsnitt har 40 personer som har brukt tilbudet, beregner vi et antall på 1179 personer som har fått et slikt tilbud i 2022. Om vi antar at de som har over 20 personer som har fått tilbud, for eksempel har gitt til 25 i gjennomsnitt, blir beregnet antall personer med tilbud 894.

Tabell 18.7:   Anslag på antall voksne personer i målgruppen som har hatt heldøgns institusjonsplass i løpet av 2022


 

Antall

Tilnærming

Anslag antall personer

Ingen har brukt tilgjengelige plasser

10

0

0

1 person

7

1

7

2-5 personer

37

3.5

130

6-10 personer

14

8

112

11-20 personer

11

15.5

171

Over 20 personer*

19

40

760

Total

98

 

1179


* Svært usikkert

ØVRIGE/ALTERNATIVE EGNE TILBUD


Det er halvparten av de 343 kommunene/bydelene som har svart som oppgir at de har botilbud med stedlig bemanning hele døgnet som øvrig/alternativt tilbud til heldøgns helse- og omsorgstjenester, og 46 prosent oppgir at de har botilbud uten stedig bemanning. Av alle kommuner, om vi antar at de som ikke har svart, ikke har et slikt tilbud (minimumsanslag), er det 46 prosent som har botilbud med stedlig bemanning hele døgnet.

Tabell 18.8:   Hva er kommunes øvrige/alternative tilbud ved behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester? (flere kryss mulig). Antall og andel (%) av de som har svart, og estimert andel (%) av alle kommuner.

 

Antall

Andel (%)

Av alle kommuner/bydeler (%)

Bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a)

149

43

40

Botilbud med stedlig bemanning hele døgnet

171

50

46

Botilbud med delvis stedlig bemanning

143

42

38

Botilbud uten stedlig bemanning

157

46

42

Annet

30

9

8

Antall

343

100

92


De som har svart «Annet» har oppgitt følgende tilbud:

 • Botilbud i privat omsorg.
 • Botilbud med oppfølging fra nærliggende bemannet bolig (base), kartleggingsleiligheter
 • Det er etablert en miljøtjeneste og det planlegges bygging av flere kommunale boliger
 • Samarbeid med spesialisthelsetjeneste (brukerstyrt seng)
 • Hjemmetjenester
 • Sykehjemsplasser
 • Ingen
 • Kjøp av private helsetjenester
 • Kjøp av tjenester i andre kommuner
 • Kommunale boliger og trygdeboliger
 • Omsorgsbolig med døgnbemanning
 • Krisesenter
 • NAV kjøper plasser ved for eksempel. campingplasser

 

Svarene tyder igjen på at noen har tatt med plasser de kjøper fra private eller fra andre kommuner. Det er også åpnet for å legge inn kommentarer under dette spørsmålet, og her har det kommet 68 kommentarer. Disse er handler om:

 • At kommunen ikke har kommunale heldøgnstilbud.
 • Har omsorgsboliger med nærhet til sykehjem (for eksempel omsorgsleiligheter med bemanning fra kl. 0800-2200. Ved behov avtale tilsyn/kontakt fra sykehjem i tidspunktet 2200-0800).
 • Noen botilbud har bemanning hele døgnet, for eksempel for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Bolig uten bemanninger er eneste alternativ til brukere med rusproblemer.
 • Ulike former for botilbud med delvis stedlig bemanning:
  • Personal i nærliggende heldøgns omsorgsbolig som drar ut til den enkelte bruker i deres bolig
  • Boliger med base
  • Hjemmetjenester
 • Botilbud med stedlig bemanning er bofellesskap, boliger til psykisk utviklingshemming og eldre.
 • Da vi ikke har egnet tilbud i kommunen, har en bruker 1-1 tilbud i privat regi utenfor kommunen som tjenesten betaler for.
 • Det er ikke noen brukere med behov for heldøgnstilbud.
 • Heldøgnsbemannet bofellesskap for flere målgrupper.

 

En kommune oppsummerer det slik:

Botilbud uten bemanning er ordinære kommunale boliger.  Bolig med stedlig bemanning er bofellesskap.  Bolig med delvis stedlig bemanning er boliger med base.  Særskilt tilrettelagt er institusjon.

Flere etterlyser sterkere samarbeid med spesialisthelsetjenesten:

Det er behov for tettere samarbeid med spesialisthelsetjeneste i forhold til de tjenestebrukere med alvorlig psykisk lidelse/rusproblematikk som ikke selv mestrer å ta imot/som ikke har innsikt i egen lidelse. De siste årene sees økende antall pasienter/tjenestebrukere med alvorlige lidelser som ikke kan håndteres i kommunen i tilstrekkelig grad på grunn av kommunens organisering, manglende rammer og at tjenester er basert på frivillighet. Samtidig effekt fra samhandlingsreform 2012 og nedleggelse av spesialisthelsetjeneste tilbud, - samt høyere terskel for å tre inn i tjenestebrukenes hjelpebehov (alvorlig psykisk lidelse som schizofreni med tilhørende rusproblematikk) har ført til en mer synlig brukergruppe som ikke mottar bistand da de selv vurderer seg for å ikke ha psykiske utfordringer og rusproblematikk.

Og andre ser behov for å utvide eksisterende tilbud til å dekke målgruppens behov:

Vi har ingen konkrete boliger med dette tilbudet, men det jobbes med saken. Skulle det være helt krise har vi mulighet til å plasser i heldøgns bolig for utviklingshemmende. Der har vi ledige enheter pr. i dag. Kommunen har også slått sammen miljøarbeidertjenesten og psykisk helsehjelp/rus nettopp for å kunne i møte komme et behov om dette. Det jobbes nå med kompetanseheving ifht. psykisk helse og rus.

 

EGENVURDERING AV TILBUDET


Tabell 18.9 viser svarfordelingen på egenvurderingen av hvordan kommunen/bydelens egne heldøgns helse- og omsorgstjenester ivaretar ulike voksne brukergruppers behov. Prosentfordeling er vist i figur 18.3.

Tabell 18.9:   Antall kommuner som svarer i hvilken grad de vurderer dere at kommunen/bydelens egne heldøgns helse- og omsorgstjenester ivaretar følgende voksne brukergruppers behov.Figur 18.3      Prosent av kommunene som svarer i hvilken grad vurderer dere at kommunen/bydelens egne heldøgns helse- og omsorgstjenester ivaretar følgende voksne brukergruppers behov.

Det er videre spurt om de kan beskrive hvorfor de svarer i stor/i svært stor grad, og i liten/i svært liten grad.

Hovedsakelig rusmiddelproblem

De som svarer at eget tilbud i stor eller i svært stor grad dekker behovene til brukere med hovedsakelig rusmiddelproblem, svarer at de har:

 • Ansatte med høy kompetanse på målgruppen
 • Botilbud med heldøgns helseoppfølging
 • Brede tilbud inkludert lavterskel ambulerende oppfølging
 • Brukerne får lovpålagte tjenester levert av kommunen og vedtak er faglig basert på individuelle behov
 • Brukermedvirkning, slik at tilbudet er tilpasset den enkelte
 • Gode bygninger som er tilpasset behovene
 • Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten, legevakt og fastleger

 

Noen presiserer også at de har et tilbud som dekker behovene til de som ønsker et tilbud, og at dersom bruker ikke ønsker å bo i institusjon, har ikke kommunen lovhjemler for bruk av tvang/kontroll.

Av de som svarer at ikke har tilbud, eller at tilbudene i svært liten eller i liten grad dekker behovet til personer med hovedsakelig rusmiddelproblem, oppgis årsakene å være at:

 • Mangler kompetanse og erfaring i rusarbeid
 • Mange ønsker ikke å ta imot botilbud med bemanning
 • Har ikke døgntilbud
 • Har ikke akutt-tjeneste
 • Har ikke godt differensierte tilbud som ivaretar ulike brukergruppers behov samtidig
 • Har boliger samlet og dette kan skape utfordringer med getto-tendenser
 • Kun oppfølging i boliger og ikke et heldøgnstilbud
 • Målgruppen har ikke vært prioritert i kommunen
 • Vanskelig å gi tilbud til mennesker i målgruppen i generelle tilbud
 • Døgntilbud er begrenset til ØHD, KAD eller hjemmetjeneste
 • Tilbudet til målgruppen er sammen med tilbudet rundt psykisk utviklingshemming
 • Mangler forsterkede botilbud som eks. minibolig
 • Mangler akuttplasser, hvilerom, lavterskeltilbud, bo veiledning
 • Har ikke brukere som er tildelt bolig med heldøgnstjenester
 • Spesialisthelsetjenesten må dekke behovet
 • Eldre med demens og aldersbetingede problemer prioriteres på bekostning av andre grupper

Et sitat som kan passe for flere av kommunene er:

Vi har ikke egne boliger for denne gruppen. Vi har sykehjem, bemannet omsorgsbolig, ubemannet omsorgsbolig og boliger/oppfølging utenom det. Det vil klart være personer med rusmiddelproblemer i alle disse boligene, men ikke grunnet rusmiddelproblemet - men mer grunnet sammensatt problematikk evt. høy alder, somatisk sykdom.

Hovedsakelig psykisk helseproblem

De som svarer at tilbudet i stor eller svært stor grad dekker behovet til målgruppen som hovedsakelig har et psykisk helseproblem, oppgir at tilbudet dekker behovene fordi de har:

 • Stort nok antall omsorgsboliger med dag, kveld og helgebemanning. Samarbeid med hjemmetjenesten på natt ved behov for tjenester
 • Egne døgnbemannede boliger for personer med hovedsakelig psykisk helseproblem
 • Ansatte med sterk kompetanse på psykisk helse
 • Fokus på tjenesteutvikling og recovery
 • Bofellesskap tilrettelagt for målgruppen
 • Opprettelse av fleksibelt oppfølgingsteam har bidratt til at flere kan bo i selvstendig leiligheter, og at overgangene blir tryggere.
 • Fleksible tjenester med boliger med bemanning og ambulerende tjenester.
 • Brukermedvirkning slik at tilbudet er individuelt tilpasset
 • Boligtilbud knyttet til kafetilbud og aktivitetssenter, får fulgt med på hvordan de har det
 • Tett samarbeid med spesialisthelsetjeneste, fastlege og legevakt

 

Som en del kommuner har formidlet i tidligere kartlegginger, og som også flere kommenterer her:

Sykehuset definerer ofte brukers behov for døgntilbud annerledes enn brukere selv og kommunale tjenester

De som svarer at de ikke har tilbud, eller at tilbudene i svært liten eller i liten grad tilbud til målgruppen nevner følgende som årsak:

 • Har ikke heldøgns bemannede botilbud til målgruppen
 • Har ikke nødvendig kompetanse på målgruppen
 • Yngre personer bør ikke være på sykehjem
 • Mangler ambulante tjenester
 • Gamle og slitte boliger
 • Har ingen personer i målgruppa med behov for døgntilbod
 • Kjøper plasser ved behov

Samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse (ROP)

De som svarer at de i stor eller svært stor grad har tilbud som dekker behovet blant mennesker med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse (ROP), svarer mye likt som for andre målgrupper. Det handler om at de har etablert omsorgsboliger for målgruppen, at de har ambulante oppfølgingsteam og at bemanningen har riktig kompetanse og erfaring. Mange får til godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og de får gitt tverrfaglig helhetlig oppfølging. Noen oppgir at de har egen hjemmetjeneste til målgruppen som er bemannet 24/7. En av kommunene beskriver situasjonen slik:

Mange med ROP-lidelse ønsker ikke å bo så tett innpå andre som en heldøgnsbolig som oftest er. Mange får ambulante tjeneste morgen og kveld og det fungerer best for noen. Brukere med omfattende komorbiditet; aktiv rus, psykiatri, kognitiv svikt og mange somatiske lidelser har vi vansker med å håndtere godt nok med egne tjenester/sykehjem.

Utfordringer når rusen tar for mye overhånd er at det kan være vanskelig å komme i posisjon for å gi hjelp. Vi er avhengige av at brukerne er motiverte selv for å motta hjelp.

De som svarer at de ikke har tilbud til denne målgruppen, eller at tilbudet i liten eller svært liten grad dekker behovet, oppgir samme årsak som for de andre målgruppene:

 • Ikke alle ønsker å ta imot tilbud
 • Ikke nok plasser
 • Sykehjem eneste døgntilbud, utfordrende å tilpasse til målgruppen.
 • Har ikke døgnbemannet ambulerende tjeneste
 • Har ikke døgnplasser for brukergruppen. Psykisk helse - og rustjenesten er ikke på jobb etter kl. 16
 • Har ingen i målgruppa med behov for døgntilbud
 • Har ikke etablert tilbud til målgruppen
 • Mangler kompetanse

Antatt forhøyet voldsrisiko

De som svarer at de i stor eller svært stor grad dekker behovet til personer med antatt forhøyet voldsrisiko (i kombinasjon med psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblem) oppgir følgende årsaker:

 • Har etablert botilbud med heldøgns helseoppfølgingstilbud
 • Bygger opp kommunalt tilbud til personer på dom
 • Byggets utforming gjør at de har oversikt og kan være i forkant av hendelser
 • Kompetansehevende tiltak for ansatte for å forebygge og håndtere vold og trusler
 • Døgntilbud til alle brukergrupper, uavhengig av diagnose
 • Døgnbasert hjemmetjeneste
 • Enetiltak
 • Godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • God kompetanse
 • Kjøper tjenester fra krisesenter
 • Ambulant og oppsøkende tilbud
 • Samarbeid med FACT-team gir godt tilbud hele døgnet

 

De som svarer at de ikke har tilbud, eller at tilbudet i liten eller svært liten grad dekker behovet, svarer i mange tilfeller det samme som de svarte for de andre målgruppene. Det som kommer frem i tillegg er:

 • Behov for mer personell med god kompetanse på forebygging og håndtering av vold og trusler
 • Behov for flere døgntilbud/akutt-tjeneste
 • Forbedre samarbeid med spesialisthelsetjenester og politi
 • Har ikke noe tilbud til målgruppen
 • Kan ikke bosettes i samlokaliserte boliger eller i sykehjem
 • Kommunene har få virkemidler
 • Politi er langt unna
 • Kjøper plasser
 • Få brukere med antatt forhøyet voldsrisiko
 • Mangler ambulante tjenester
 • Har interkommunalt tilbud
 • Situasjonen blir ofte raskt akutt og da må spesialisthelsetjenesten som må involveres
 • Mangler FACT-team
 • Utfordringer med personalets sikkerhet
 • Uklart hva et tilbud skal inneholde og hvem som henviser/etterspør tilbudet
 • Problemer knyttet til naboskap
 • Ikke et godt nok tilbud av fagpersoner på natt og i helg
 • Voldssaker er først og fremst politisaker

 

18.2 KJØP AV HELDØGNS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER FRA PRIVATE

I dette kapitlet tar vi for oss kjøp av heldøgns helse- og omsorgstjenester fra private ideelle og private kommersielle aktører. I ledeteksten til spørsmålene i denne seksjonen i kartleggingsskjemaet var følgende spesifisert: "Vi skiller mellom private ideelle og private kommersielle aktører. De private ideelle inkluderer for eksempel Kirkens Bymisjon, Blå Kors, Norske kvinners sanitetsforening (NKS) og Frelsesarmeen mv. De private kommersielle inkluderer for eksempel Aleris, Stendi og Unicare mv."

MÅLGRUPPER


Som vist i tabell 18.10 og figur 18.4 er det flest som svarer at de kjøper tjenester fra private ideelle for voksne personer med hovedsakelig rusmiddelproblem (17 prosent), mens flest kjøper tjenester fra private kommersielle for voksne med hovedsakelig psykiske helseproblem (29 prosent).

Tabell 18.10:      Antall kommuner/bydeler som svarer på om de kjøper private heldøgns helse- og omsorgstjenester til voksne personer etter målgruppe


 

Ja, private ideelle

Ja, fra private kommersielle

Nei

Svar

Hovedsakelig rusmiddelproblem

54

45

243

321

Hovedsakelig psykisk helseproblem

39

94

213

328

Samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse (ROP)

45

76

227

328

Antatt forhøyet voldsrisiko (i kombinasjon med psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblem

24

73

242

327


Figur 18.4      Prosent av kommunene/bydelen som kjøper kommunen private heldøgns helse og omsorgstjenester til voksne personer i følgende risikogrupper.

 

Av de 343 kommunene/bydelene er det 179 kommuner (52 prosent) som ikke kjøper fra private for noen av målgruppene som her er kartlagt. Dvs. at 48 prosent av alle kommuner/bydeler nå kjøper tjenester til en eller flere av målgruppen, fra enten private ideelle, private kommersielle eller fra begge. Tabell 18.11 viser for eksempel at fem kommuner kjøper tjenester til alle fire målgruppene fra private ideelle, men kjøper ikke fra private kommersielle. Åtte av kommunene som kjøper fra private ideelle til alle fire målgruppene, kjøper også tjenester fra private kommersielle til alle fire målgruppene.

Tabell 18.11  Antall kommuner/bydeler som ikke kjøper, eller kjøper fra private ideelle og kommersielle for 1 eller flere av målgruppene.

imagee3re3.png

AKTØRER


Det er nesten halvparten (48 prosent) av alle som kommuner/bydeler som kjøper heldøgns helse- og omsorgstjenester fra private aktører til en eller flere av målgruppene (164 kommuner/bydeler). Det kan se ut som det ikke lenger er et tydelig skille mellom private ideelle og private kommersielle aktører, og kombinasjonene er mange fordi en del kommuner kjøper plasser for flere målgrupper. Vi må derfor se på de ulike aktørene samlet, og vi har forsøkt å lage en oversikt over aktører i markedet, og hvor mange kommuner som oppgir at de kjøper tjenester fra de ulike aktørene.

Vi har identifisert 70 ulike aktører som tilbyr heldøgnsomsorgstjenester til de 140 kommunene/bydelene som oppgir hvem de kjøper fra. Dette er ikke en totalkartlegging, fordi enkelte bydeler i Oslo bare har oppgitt «de private virksomhetene vi har rammeavtaler med». Men vi tror det gir et godt bilde på aktørene i dette markedet i dag, noen store og mange små som bare selger tjenester til en enkelt kommune.

Tabell 18.12  Aktører i privat heldøgns helse- og omsorgstjenester som selger til kommuner, 2023


 

Antall kommuner/bydeler

Prosent

Stendi, Ambea AB

55

21.9

Ecura AS

22

8.8

Borger AS

15

6.0

Furukollen Psykiatriske Senter AS

11

4.4

Recoveryakademiet AS

11

4.4

Humana AB

9

3.6

Røysumtunet

8

3.2

Blå Kors

7

2.8

Kirkens bymisjon

7

2.8

Omsorgspartener AS

7

2.8

Aberia AS

6

2.4

Karmsund ABR-senter

6

2.4

Solstad bo- og omsorgssenter AS

6

2.4

Frelsesarmeen

5

2.0

Nøstret Bo- Og Omsorgsenter

5

2.0

Viken Bo og Omsorg AS

5

2.0

Sanita Omsorg AS

4

1.6

Aleris AS

2

0.8

Evangeliesenteret

2

0.8

Guts

2

0.8

Lukas

3

1.2

NKS Grefsenlia

2

0.8

RIBO

2

0.8

Skaar Omsorg AS

2

0.8

Stiftelsen Guts

2

0.8

Abri Dialogue AS

1

0.4

Absent AS

1

0.4

Angedal gard AS

1

0.4

AssisterMeg

1

0.4

Auris helse

1

0.4

Bjørkmo Bo og Omsorg AS

1

0.4

Bo og bistand

1

0.4

Bo- og Omsorgshjemmene i Lier

1

0.4

Bøen gard

1

0.4

Crux

1

0.4

Diakonistiftelsen

1

0.4

Dokka gård

1

0.4

Døgnbo

1

0.4

F-16

1

0.4

Fjellstø

1

0.4

Fløvik Omsorgsenter

1

0.4

Fredheim

1

0.4

HAVA

1

0.4

Helseforetaket Incita AS

1

0.4

Hålogaland Helse

1

0.4

Hålogaland Helse og Omsorg AS

1

0.4

Høyenhall Helse og Rehabilitering AS

1

0.4

Innlandet Bo og Omsorg AS

1

0.4

Jegersberg gård

1

0.4

Klippa

1

0.4

Kong Carl Johans Arbeidsstiftelse

1

0.4

Løvehjerte omsorg AS

1

0.4

Merlina AS 

1

0.4

Mestringshusene

1

0.4

Phoenix House Haga

1

0.4

Ressursklinikken

1

0.4

Senter for omsorg

1

0.4

Shalam

1

0.4

Sjåstad bo- og omsorgsshjem

1

0.4

Skjelfoss

1

0.4

Team Olivia Norge AS

1

0.4

Tectus AS

1

0.4

Tilrettelagt omsorg

1

0.4

Torstad bo- og omsorgshjem

1

0.4

Unicare

1

0.4

Vakttjenester

1

0.4

Veien ut

1

0.4

WK-Omsorg

1

0.4

Walle og Karlsen consulting AS

1

0.4

West Omsorg AS

1

0.4

Totalt*

251

100.0


TYPE TILBUD SOM KJØPES FRA PRIVATE


Av de som kjøper heldøgns helse- og omsorgstjenester fra private aktører, er det hver tredje som kjøper institusjonsplasser (34 prosent), og 39 prosent kjøper bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester. Flest (62 prosent) kjøper botilbud med stedlig bemanning hele døgnet. Det er få som kjøper botilbud uten stedlig bemanning (3 kommuner/bydeler).

Tabell 18.13  Type heldøgns helse- og omsorgstjenester som kjøpes fra private aktører. Antall og andel (%) av de som kjøper slike tjenester, og andel (%) av totalt utvalg.


 

 

Antall

Andel (%) av disse

Andel (%) av alle

Institusjonsplasser innen rehabiliterings- og/eller behandling kun for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykisk lidelser (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6c)

 

54

34

15

Andre institusjonsplasser (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6c)

 

23

14

6

Sykehjemsplasser tilpasset målgruppen (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a)

 

12

8

3

Bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a)

 

62

39

17

Botilbud med stedlig bemanning hele døgnet

 

99

62

27

Botilbud med delvis stedlig bemanning

 

16

10

4

Botilbud uten stedlig bemanning

 

3

2

1

Annet

 

5

3

1

Totalt

 

160

172*

43


* Kan kjøpe flere tilbud

Vi kan ikke være sikre på at de ikke krysser for samme tilbud på ulike alternativer, og vi burde ha presisert at hvert tilbud skal kun tilhøre én kategori.

De fem kommunene/bydelene som svarer «annet», oppgir at dette er

 • 2 til 1 bemanning i egen bolig
 • BPA
 • Midlertidig bolig med stedlig bemanning
 • Nattevakt i eget hjem
 • Rammeavtaler med botilbud med stedlig bemanning hele døgnet og delvis stedlig bemanning

 

Vi har videre kartlagt hvilket tilbud det er som kjøpes, dvs. om det er korttidsplasser, langtidsplasser, brukerstyrte plasser eller andre typer plasser.

Av de 54 kommunene/bydelene som kjøper institusjonstilbud er det 51 som kjøper langtidstilbud, og av de 99 som kjøper botilbud med stedlig bemanning hele døgnet, er det 85 som kjøper langtidstilbud. Den prosentvise fordelingen av tallene i tabell 18.14 er vist i figur 18.5.

Tabell 18.14  Antall kommuner som oppgir type plass de kjøper fra private aktører. 


 

Antall

Korttidstilbud (under 60 dager per kalenderår)

Langtidstilbud (60 dager eller mer per kalenderår)

Brukerstyrte plasser

Annet

Institusjonsplasser innen rehabiliterings- og/eller behandling kun for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykisk lidelser (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6c)

54

8

51

4

1

Andre institusjonsplasser (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6c)

23

7

18

1

0

Sykehjemsplasser tilpasset målgruppen (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a)

12

3

11

0

0

Bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a)

62

2

58

0

3

Botilbud med stedlig bemanning hele døgnet

99

14

85

0

5

Botilbud med delvis stedlig bemanning

16

0

15

0

0

Botilbud uten stedlig bemanning

3

0

3

0

0

Totalt

160

34

241

5

9


For de som har svart «Annet» er følgende oppgitt:

Institusjonsplasser:

 • Alt etter bruker sitt behov

Bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester:

 • Botilbud tilrettelagt og individuelt tilpasset over år
 • Bolig med bemanning

Botilbud med stedlig bemanning hele døgnet:

 • Bofellesskap
 • boliger med felles rom - måltider - aktivitet mm
 • Inn på tunet tilbud
 • Kun en plass over mange år
 • Tvunget psykisk helsevern, dom

 

Figur 18.5      Prosentvis fordeling av hvilke tilbud innen hver kategori som kjøpes fra private aktører. Flere typer kan kjøpes innen hver kategori.

 

De fleste av plassene som kjøpes innen alle kategorier er langtidstilbud (60 dager eller mer per kalenderår), men det er også en del korttidstilbud (under 60 dager per kalenderår) som kjøpes, for eksempel kjøper 25 prosent av de som kjøper sykehjemsplasser tilpasset målgruppen, korttidstilbud, og de fleste som kjøper korttidstilbud, kjøper også langtidstilbud.

 

ANTALL BRUKERE DET KJØPES PLASSER FOR


Antall brukere det kjøpes plasser for er presentert i tabell 18.15 under. Også her kan vi gjøre beregninger på hvor mange dette gjelder nasjonalt, men vi får igjen utfordringer med kategorien «Over 20 personer». I tabell 18.15 har vi beregnet at det kjøpes heldøgns helse- og omsorgstjenester for mellom 1100 til 1500 brukere, men anslagene er usikre.

 

Tabell 18.15 Antall kommuner som svarer på hvor mange personer det kjøpes plasser for innen hver kategoriFigur 18.6      Prosent av kommunene/bydelene som svarer på hvor mange personer det kjøpes plasser for innen hver kategori

Tabell 18.16  Beregning av antall brukere det er kjøpt tilbud til, 2022* Alt 1=40, Alt 2=25, ** Usikkert anslag

ÅRSAK TIL AT DET IKKE KJØPES HELDØGNS HELSE- OG OMSORGSTJENESTER FRA PRIVATE AKTØRER


Av de 179 kommunene/bydelene som rapporterte at de ikke kjøper heldøgns helse- og omsorgstjenester fra private aktører, har 167 oppgitt årsak. Flest av disse (43 prosent) oppgir at årsaken er at kommunen har egne heldøgns helse- og omsorgs-tjenestetilbud som dekker behovet 37 prosent oppgir at årsaken er at spesialisthelsetjenesten har tilbud/tilbyr tjenester som dekker behovet.

Tabell 18.17  For de som ikke kjøper tjenester fra private, antall og prosent som har oppgitt årsak til at kommunen ikke kjøper heldøgns helse– og omsorgstjenester fra private aktører til målgruppen.* Flere årsaker kan oppgis.

Annet-kategorien er stor (28 prosent), og vi må derfor se hva som kommer opp under annet. Her kommer det frem følgende årsaker: 

 • Er ikke behov
 • Brukere ønsker ikke tilbud
 • Kommunen har ikke økonomiske ressurser/høye kostnader på tilgjengelige tilbud
 • Faglig satsning på å bosette i ordinære boliger og gi tjenester etter behov
 • Noen har fått dom knyttet til tvungen behandling i psykiatrien. Bor der.
 • Tilbud fra samarbeidskommune

Mange oppgir at de ikke har hatt behov for å kjøpe tjenester, dette bør være et svaralternativ i videre kartlegging.

 

18.3 KJØP AV HELDØGNS HELSE– OG OMSORGSTJENESTER FRA ANDRE KOMMUNER

Det er noen færre som har svart på spørsmålene om kjøp fra andre kommuner, og dekningen er 90 prosent (335 kommuner/bydeler). Det er få kommuner, kun 21 (totalt 6 prosent) som oppgir at de kjøper heldøgns helse– og omsorgstjenester til voksne fra andre kommuner innen psykisk helse- og rusarbeid, se tabell 18.18.

Tabell 18.18  Antall og prosent som svarer på om de kjøper heldøgns helse– og omsorgstjenester til voksne fra andre kommuner innen psykisk helse- og rusarbeid.


 

Antall

Prosent

Ja, innen psykisk helse

10

3

Ja, innen rusarbeid

3

1

Ja, både innen psykisk helse- og rusarbeid

8

2

Nei

314

94

Total

335

100


Tabell 18.19  Antall og prosent som svarer på hva som kjøpes fra andre kommuner


 

Antall

Prosent

Institusjonsplasser innen rehabiliterings- og/eller behandling kun for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykisk lidelser (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6c)

5

24

Andre institusjonsplasser (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6c)

4

19

Sykehjemsplasser tilpasset målgruppen (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a)

1

5

Bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a)

7

33

Botilbud med stedlig bemanning hele døgnet

3

14

Botilbud med delvis stedlig bemanning

2

10

Botilbud uten stedlig bemanning

1

5

Annet

2

10

Totalt

21

119*


* Noen kjøper flere tilbud

Vi kan ikke være sikre på at de ikke krysser for samme tilbud på ulike alternativer, og vi burde derfor presisert at hvert tilbud skal kun tilhøre én kategori. Men uansett er omfanget lavt når det gjelder kjøp fra andre kommuner.

De fem kommunene som kjøper institusjonsplasser (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6c), oppgir at dette er langtidstilbud. Av de fire som oppgir Andre institusjonsplasser (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, 6c), svarer tre at dette er langtidsplasser, mens 1 oppgir at dette er brukerstyrte plasser. Den som oppgir at de kjøper sykehjemsplass tilpasset målgruppen, oppgir at dette er en langtidsplass.

De sju kommunene som oppgir at de kjøper bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a), oppgir at dette er langtidstilbud. Av de som kjøper botilbud med stedlig bemanning hele døgnet, oppgir 1 at dette er et langtidstilbud og en annen «Annet» og oppgir et interkommunalt tilbud. For øvrige er ett langtidstilbud og ett korttidstilbud.

Kommuner/bydeler det oppgis å kjøpe fra er:

 • Oslo
 • Alver kommune
 • Bergen
 • Halsa
 • Nesna
 • Søndre Land
 • Ullensvang
 • Kristiansand kommune
18.4 HELDØGNS HELSE- OG OMSORGSTILBUD SPESIFIKT RETTET MOT KVINNER

Det er tatt med et spørsmål om noen av heldøgns helse– og omsorgstjenestene kommunen/bydelene selv har, eller som de kjøper fra private/andre kommuner, er spesifikt rettet mot kvinner. Som vist i tabell 18.20 er det totalt 12 prosent av kommunene/bydelene som har heldøgns helse- og omsorgstjenester spesifikt rettet mot kvinner, og andelen er høyest i de største og i de aller minste kommunene.

Tabell 18.20  Antall og andel (%) som oppgir om noen av heldøgns helse– og omsorgstjenestene de selv har eller som de kjøper fra private/andre kommuner spesifikt rettet mot kvinner, kommunestørrelse.


 

Ja

Nei

Total

Andel (%) ja

<2000

13

53

66

20

2000-5000

6

78

84

7

5000-10000

5

63

68

7

10000-20000

1

40

41

2

20000-50000

2

40

42

5

50000 og større

5

14

19

26

Bydeler i Oslo

8

6

14

57

Total

40

294

334

12


Som vist i tabell 18.21, er det i tillegg til bydelene i Oslo, en del kommuner i Trøndelag som har eller kjøper tilbud spesifikt rettet mot kvinner (22 prosent), og lavest andel finner vi i Viken (4 prosent).

Tabell 18.21  Antall og andel (%) som oppgir om noen av heldøgns helse– og omsorgstjenestene de selv har eller som de kjøper fra private/andre kommuner spesifikt rettet mot kvinner, fylker.


 

Ja

Nei

Total

Andel (%) ja

Oslo

8

6

14

57

Innlandet

3

40

43

7

Viken

2

44

46

4

Vestfold og Telemark

1

20

21

5

Agder

3

19

22

14

Rogaland

1

20

21

5

Vestland

2

39

41

5

Møre og Romsdal

2

23

25

8

Trøndelag

7

25

32

22

Nordland

6

30

36

17

Troms og Finnmark

5

28

33

15

Total

40

294

334

12


Kommunene/bydelene som svarer at de har et slikt tilbud til kvinner, oppgir følgende tilbud:

 • Thereses hus og Østensjøveien hus er begge institusjoner for kun kvinner, der Thereses hus også har krisesentermandat for kvinner i aktiv rus. I tillegg er det skjermede plasser for kvinner ved Liakollen mestringsenhet.
 • Arken kvinnekollektiv i Oslo
 • Kvinnehuset på Bryn (Svingen)
 • Babettes hus (nødbolig og krisesenter driftet av Shalam)
 • Bemanningen er kun kvinner da bruker kun kan forholde seg til dette
 • Dette gjelder avtalen om krisesenter hvor vi inngår i et samarbeid.
 • Eget bofellesskap for kvinner - "Kvinnehuset" - drevet av Frelsesarmeen etter anbudsavtale med kommunen.
 • En fysisk adskilt del av et botiltak er forbeholdt kvinner.

Ulike former for krisesenter nevnes av flest.

 

18.5 EGENVURDERING AV DET SAMLEDE TILBUDET

Vi har spurt om i hvilken grad kommunene/bydelene vurderer at det samlede heldøgns helse– og omsorgstjenestetilbudet (egne /kjøp fra private/andre kommuner/interkommunalt samarbeid) er tilstrekkelig for å dekke ulike brukergruppers behov.

Resultatene viser at tilbudet har forbedringsbehov i mange kommuner, og særlig når det gjelder målgruppen med antatt forhøyet voldsrisiko i kombinasjon med psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer, der mer enn hver tredje kommune (36 prosent) svarer at tilbudene i liten eller i svært liten grad er tilstrekkelig for å dekke behovene.

Figur 18.7            Vurdering av om det samlede heldøgns helse– og omsorgstjenestetilbudet er tilstrekkelig for å dekke

18.6 HVA SKAL TIL FOR AT BEHOVENE SKAL DEKKES?

Et åpent spørsmål er inkludert til slutt: Hva mener dere må til for at det samlede heldøgns helse– og omsorgstjenestetilbudet skal være tilstrekkelig for å dekke behovene til voksne med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer i kommunen? Det har totalt kommet inn 237 kommentarer og alle er oversendt til Helsedirektoratet uten informasjon om hvilken kommune som har svart hva, slik at de har hatt mulighet til å lese de direkte fra kommunene.

Det som kommer frem i innspillene handler blant annet om å få på plass et mer differensiert botilbud til målgruppen, mer ressurser til fagfeltet, se målgruppen i sammenheng med tilbud til andre målgrupper, bedre kompetanse, mer ambulante tjenester som dekker flere målgrupper, bedre samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre, boliger med bemanning til innbyggere med dårlig boevne og stort omsorgsbehov, øke døgnplasser i spesialisthelsetjenesten, økt behov for interkommunalt samarbeid og at de får nok tilgang på fagfolk.

18.7 OPPSUMMERING

Det er 102 kommuner/bydeler som oppgir at de har egne heldøgns institusjonsplasser til målgruppen (30 prosent). Det er høyest andel av de store kommunene som har egne heldøgns institusjonsplasser til målgruppen (47 prosent av kommuner med flere enn 50 000 innbyggere og 88 prosent av bydelene i Oslo). Andelen for de andre kommunestørrelsesgruppene varierer mellom 21 og 31 prosent.

Av de 102 kommunene/bydelene er det 43 prosent (44 kommuner/bydeler) som oppgir at dette er rehabiliterings- og/eller behandlingsplasser kun for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykisk lidelser, mens litt flere oppgir at de har sykehjemsplasser tilpasset målgruppen (45 prosent, eller 46 kommuner/bydeler). Men dette gjelder bare de 102 som har svart at de har heldøgns institusjonsplasser, og når vi beregner hvor stor andel dette gjelder om vi antar at de som ikke har svart ikke har slike institusjonsplasser, beregner vi at 27 prosent av kommune/bydelene i landet har heldøgns institusjonsplasser til voksne i målgruppen.

179 av de 343 kommunene/bydelene (52 prosent) kjøper ikke tjenester til noen av målgruppene fra private, mens resten (48 prosent, n=164) kjøper tjenester fra private til en eller flere av målgruppene. Dette betyr at nesten halvparten av kommunene kjøper tjenester fra private ideelle eller fra private kommersielle for ulike målgrupper innen psykisk helse- og rusarbeid. De fleste av plassene som kjøpes innen hver kategori er langtidstilbud (60 dager eller mer per kalenderår).

Det er få kommuner, kun 21 (totalt 6 prosent) som oppgir at de kjøper heldøgns helse– og omsorgstjenester til voksne fra andre kommuner innen psykisk helse- og rusarbeid.

På spørsmål om noen av heldøgns helse– og omsorgstjenestene kommunen/bydelene selv har, eller som de kjøper fra private/andre kommuner, spesifikt er rettet mot kvinner - er det totalt 12 prosent av kommunene/bydelene som svarer at de har det. Andelen er høyest i de største og i de aller minste kommunene, og i mange tilfeller ser tilbudet ut til å være i form av krisesenter.

Egenvurderingen av det samlede heldøgns helse- og omsorgstilbudet til målgruppen tilsier at tilbudet har forbedringsbehov i mange kommuner, og særlig når det gjelder målgruppen med antatt forhøyet voldsrisiko i kombinasjon med psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblemer, der over hver tredje kommune (36 prosent) svarer at tilbudene i liten eller i svært liten grad er tilstrekkelig for å dekke behovene.

Det er også 237 kommuner som har gitt innspill til hva som skal til for at tilbudet i større grad skal dekke behovet til voksne med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer i kommunen. Det som kommer frem i innspillene handler blant annet om å få på plass et mer differensiert botilbud til målgruppen, mer ressurser til fagfeltet, se målgruppen i sammenheng med tilbud til andre målgrupper, bedre kompetanse, mer ambulante tjenester som dekker flere målgrupper, bedre samarbeid med spesialisthelsetjenesten og andre, boliger med bemanning til innbyggere med dårlig boevne og stort omsorgsbehov, øke døgnplasser i spesialisthelsetjenesten, økt behov for inter-kommunalt samarbeid og at de får nok tilgang på fagfolk.

Til toppen