Om oss

Endring i omfang av henvendelser/henvisninger

6.1 ENDRING I OMFANG AV HENVENDELSER/HENVISNINGER

Tabell 6.1 viser at det er få som har stor nedgang i henvendelser/henvisninger, og det er mange som melder om stor økning i både barn med psykiske helseproblemer (34 prosent) og for voksne med psykiske helseproblemer (36 prosent). Noen flere rapporterer om en liten økning. For barn og unge og for voksne med hovedsakelig rusmiddelproblemer, melder de fleste fortsatt at det er uendret omfang av henvendelser/henvisninger, eller en liten økning.

Tabell 6.1      Om det siden siste kartlegging (våren 2022) til i dag vært endring i omfanget av henvendelser/henvisninger til psykisk helse- og rusarbeid i kommunen/bydelen. 2023.Figur 6.1 viser svarfordelingen både for 2021 - 2023. Fordelingen i 2023 er omtrent som i 2022.

Figur 6.1        Om det har vært endring i omfanget av henvendelser/henvisninger til psykisk helse- og rusarbeid i kommunen/bydelen. Nasjonalt, 2021 - 2023.

De videre analysene i dette avsnittet er kun basert på svarene fra 2023. Fordi det kan være subjektivt eller basert på lokale forhold som kapasitet, befolkningens behov tidligere m.m. i hva som menes med 'liten' og 'stor' økning, ser vi på de som svarer liten eller stor økning. Disse har altså en økning i henvendelser/henvisninger fra våren 2022 til våren 2023, men vi vet ikke hvor stor økningen er. Her har vi testet om det er forskjeller i sannsynlighet for å svare at det har vært en økning gjennom logistiske regresjonsanalyser der hver kommunestørrelsegruppe og hvert fylke inngår som dummyvariabler i separate og kombinerte analyser. Det er ingen systematiske forskjeller mellom fylker når vi kontrollerer for kommunestørrelse, dvs. at fylkesforskjellene som kommer frem skyldes i hovedsak størrelsen på kommunene og ikke i hvilket fylke kommunen ligger i.

Med påminnelse om at det meste av fylkesforskjellene forklares av at fylkene har kommuner av ulik størrelse, tar vi med figur både etter størrelse (figur 6.2) og etter fylke (figur 6.3)

Figur 6.2      Prosent av kommunene/bydelene som svarer at det er en økning i omfanget av henvendelser/henvisninger til psykisk helse- og rusarbeid i kommunen/bydelen siste år. Kommunestørrelse, 2023.

Figur 6.3      Prosent av kommunene/bydelene som svarer at det er en økning i omfanget av henvendelser/henvisninger til psykisk helse- og rusarbeid i kommunen/bydelen siste år. Fylke, 2023.

Vi har også spurt hvilke tjenester det er som opplever økningen, og det er gitt 185 svar for både barn og unge og for voksne.

For barn og unge oppgis primært følgende:

  • Lavterskeltjenester
  • Både lavterskeltjenester og vedtaksbaserte tjenester
  • Helsestasjon – og skolehelsetjenesten
  • Vedtaksbaserte tjenester
  • Familieteam
  • Alle tjenester til barn og unge

For voksne oppgis primært følgende:

  • Både lavterskeltjenester og vedtaksbaserte tjenester
  • Lavterskeltjenester
  • Vedtaksbaserte tjenester
6.2 OPPSUMMERING

De tre siste årene har mange kommuner opplevd økning i omfanget av henvendelser og henvisninger til psykisk helse- og rusarbeid. Det er 36 prosent som oppgir at det er en liten økning i omfanget for barn og unge med psykiske helseproblemer og 34 prosent som oppgir en stor økning, mens 21 prosent oppgir at det er uendret pågang siste år. For voksne er det 41 prosent som oppgir at det er en liten økning, mens 36 prosent oppgir at det er en stor økning, og 18 prosent uendret. Det er også mange som oppgir at det er økt pågang av personer med rusmiddelproblemer, men rundt halvparten av kommunene oppgir at pågangen er uendret, så det er særlig økt pågang når det gjelder psykiske helseproblemer, og etterspørselen har økt både blant barn og unge og blant voksne. Dette er ikke tydelige geografiske forskjeller, men større kommuner rapporterer i større grad økt omfang av henvendelser og henvisninger til psykisk helse- og rusarbeid enn mindre kommuner.

Til toppen