Om oss

Vedlegg A: Forkortelser

Forkortelser

Det eksisterer en rekke forkortelser innen psykisk helse- og rusarbeid. Nedenfor følger en liste over vanlige forkortelser som brukes av kommunene.


AA

Anonyme Alkoholikere

ABS

Ambulant, brukerstyrt samarbeid

ACT

Assertive community treatment (oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester)

ADL

Aktiviteter i dagliglivet, ADL, meningsfulle og målrettede handlinger som mennesker utfører på ulike livsområder. ADL kan være ivaretakende aktiviteter som innebærer omsorg eller vedlikehold av en selv eller andre. Engelsk: Activities of daily living (dagliglivets aktiviteter, påkledning, matlaging, hygiene osv.)

AKAN

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

ART

Program for trening av sosial kompetanse

BAPP

Forebyggende gruppeprogram for barn av foreldre med psykiske problemer/rusproblemer

BTI

Bedre tverrfaglig innsats

BPA

Brukerstyrt personlig assistanse

BUP

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

COPING CAT

Behandlingsprogram/kognitiv atferdsterapi for barn og unge

COS/COS-P

Circle of Security, foreldreveiledningsprogram for å bedre samspill med egne barn

DPS

Distriktspsykiatrisk senter

DU-kurs

Kurs i mestring av depresjon for ungdom

DUÅ

De Utrolige Årene: program for foreldre, lærere og barn, fremmer positivt samspill barn imellom og mellom barn og voksne - finansiert av Helsedirektoratet

EPDS

Edinburgh Postnatal Depression Scale, spørreskjema for å oppdage fødsels-depresjon

FACT

Flexible assertive community treatment - videreutvikling av ACT (se ACT)

FIT

Feedback-informerte tjenester (www.napha.no/fit/)

FRIENDS-kurs

Universalforebyggende program basert på kognitiv terapi rettet mot barn og unge

HAP-kurs

Hasjavvenningsprogrammet

ICDP

International Child Development Programme

IMR

Illness management recovery

IPS

Individual placement and support, hjelpe personer med alvorlige psykiske lidelser tilbake i jobb

KAOS

Kognitiv atferdsterapi for omsorgsdømte og spesielle mennesker, modulær og prinsippbasert behandling

KAT

Kognitiv atferdsterapi

KIB

Kurs i mestring av belastning knyttet til helse, arbeid og privatliv

KID

Kurs i depresjonsmestring.

KID-ungdom

Kurs i depresjonsmestring rettet spesielt mot ungdom

LAR

Legemiddelassistert rehabilitering

LIST-prosjektet

Mestringskurs for ungdom som sliter med uro, utrygghet og unødig engstelse

LOS-prosjektet

Prosjekt rettet mot utsatte ungdomsgrupper (14-23 år) for å hindre marginalisering og utestenging fra skole og arbeid. Losen har ansvar for å gi ungdommene oppfølging, hjelpe ungdommene i kontakt med andre hjelpetjenester, og legge til rette for at de bedre kan nyttiggjøre seg av tilbud som gis i skolen eller av andre tjenester.

LØFT

Kurs for foreldre og andre som har ansvar for barn, metoder for barneoppdragelse, diskusjon av foreldrerollen mv.

Morild.org

Nettsted med svartjeneste for barn/unge som ønsker svar på spørsmål vedr. psykisk helse, rusproblematikk, overgrep, skilsmisse, mobbing, dødsfall i familien osv. 

MST

Multisystemisk terapi, familie- og nærmiljøbasert behandling for ungdom (12-18 år) med alvorlige atferdsproblemer.

NKROP

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse

NKVTS

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

NSSF

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og - forebygging

PHV

Psykisk helsevern (spesialisthelsetjenestene innen psykisk helse)

PIS-grupper

Program for implementering av samtalegrupper for skilsmissebarn

PMTO

Parent Management Training, Oregon.  Målgruppen er familier med barn mellom 3 og 12 år med alvorlige atferdsproblemer.

PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

ROP

Samtidig rus- og psykisk lidelse

RPH

Rask psykisk helsehjelp, tilbud til personer over 16 år med depresjon og angstlidelser av lett til moderat grad

SE

Supported employment

SLT/SLT-koordinator

Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet.

SMIL-grupper

Styrket mestring i livet, psykopedagogisk, gruppebasert tilbud med mål om styrking av barns evne til å forstå og mestre egen hverdag. Primært tilpasset barn i alderen 8-12 år.

TIBIR

Tidlig innsats for barn i risikoprogram for forebygging og behandling av atferdsvansker hos barn tilpasset det kommunale tjenestenivået

TSB

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

VIP

Veiledning og informasjon om psykisk helse hos ungdom. VIP er et helsefremmende og universalforebyggende tiltak som retter seg mot elever i videregående skole, primært for ungdom i alderen 16-17 år. Hovedmålet for programmet er å gjøre elever bedre rustet til å ta vare på sin egen psykiske helse og bli oppmerksom på hvilke hjelpetiltak de kan oppsøke ved psykiske problemer og lidelser.

VOP 

Voksenpsykiatrisk poliklinikk (noen bruker begrepet også for psykisk helsevern for voksne, inkludert døgnbehandling).

Til toppen