Om oss

Årsverk fordelt etter kommunestørrelse, fylke og helseforetak

INNLEDNING

I dette kapitlet fordeler vi årsverkene for 2023 først etter størrelse på kommunene målt i antall innbyggere, deretter på fylke, HF-opptaksområde, helseregion (RHF) og til slutt presenterer vi årsverkstallene for de ti største kommunene.

4.1 ÅRSVERK FORDELT ETTER KOMMUNESTØRRELSE

Fra tabell 4.1 ser vi at mens 47 prosent av kommunene har under 5 000 innbyggere, utgjør dette kun syv prosent av befolkningen. De 19 største kommunene utenom Oslo, med over 50 000 innbyggere, utgjør fem prosent av kommunene og dekker 35 prosent av innbyggerne, mens Oslo har 13 prosent av befolkningen. Fra 2022 til 2023 er det en økning i antall innbyggere < 18 år på 0,3 prosent, mens voksenbefolkningen økte med 1,4 prosent.

Tabell 4.1      Fordeling av kommuner og innbyggere etter antall og prosent, kommunestørrelse pr. 1. januar 2023. Kilde: SSB


      Kommuner        Innbyggere < 18 år        Innbyggere > 18 år     Alle innbyggere
    Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent

<2000

 

79

21

17 054

2

81 769

2

98 823

2

2000-5000

 

95

26

56 262

5

245 563

6

301 825

5

5000-10000

 

71

19

100 255

9

400 720

9

500 975

9

10000-20000

 

46

12

138 727

12

513 538

12

652 265

12

20000-50000

 

45

12

275 342

25

1 046 338

24

1 321 680

24

50000 og større

 

19

5

392 306

35

1 512 073

35

1 904 379

35

Bydeler i Oslo

 

17

5

132 245

12

576 792

13

709 037

13

Totalt

 

372

100

1 112 191

100

4 376 793

100

5 488 984

100


Som vist i tabell 4.2, varierer årsverk per 10 000 innbygger i tjenester og tiltak til barn og unge mellom 34 og 63 og til voksne mellom 27 og 34. De tre siste kolonnene i tabell 4.2 er vist i figur 4.1.

 

Tabell 4.2            Fordeling av årsverk og årsverk pr.  10 000 innbyggere, kommunestørrelse pr. 1. januar 2023


 

Årsverk til barn og unge

Årsverk til voksne

Årsverk totalt

Årsverk pr.  10 000 innbygger < 18 år

Årsverk pr.  10 000 innbygger >18 år

Årsverk pr. 10 000 innbyggere

<2000

107

291

398

63

36

40

2000-5000

267

800

1 067

47

33

35

5000-10000

357

1 327

1 684

36

33

34

10000-20000

523

1 478

2 001

38

29

31

20000-50000

962

2 928

3 890

35

28

29

50000 og større

1 319

5 077

6 396

34

34

34

Bydeler i Oslo

456

1 544

1 999

34

27

28

Totalt

3 991

13 445

17 436

36

31

32


Figur 4.1        Årsverk pr.  10 000 innbygger, voksne og barn/unge, kommunestørrelse, 2023.

4.2 ÅRSVERK FORDELT ETTER FYLKE

Viken har flest kommuner i landet (51) tilsvarende 14 prosent av alle kommuner, og de har 24 prosent av befolkningen, se tabell 4.3. Viken er dermed det største fylket målt i antall kommuner og etter antall innbyggere. Det nest største fylket målt i antall innbyggere er Oslo som har 13 prosent av befolkningen og deretter Vestland som har 12 prosent av befolkningen. De minste fylkene er Nordland og Troms og Finnmark med fire prosent av befolkningen hver (fordelt på 41 kommuner i Nordland og 39 i Troms og Finnmark), og Møre og Romsdal som har fem prosent av befolkningen fordelt på 26 kommuner.

Tabell 4.3      Fordeling av kommuner og innbyggere etter antall og prosent, fylke pr. 1. januar 2023. Kilde: SSB.


        Kommuner    Innbyggere < 18 år    Innbyggere >18 år    Alle innbyggere
    Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent
Oslo

 

17

5

132 245

12

576 792

13

709 037

13

Innlandet

 

46

12

67 751

6

305 877

7

373 628

7

Viken

 

51

14

272 876

25

1 019 365

23

1 292 241

24

Vestfold og Telemark

 

23

6

83 652

8

345 449

8

429 101

8

Agder

 

25

7

67 401

6

248 650

6

316 051

6

Rogaland

 

23

6

112 353

10

379 997

9

492 350

9

Vestland

 

43

12

134 251

12

511 954

12

646 205

12

Møre og Romsdal

 

26

7

54 730

5

213 635

5

268 365

5

Trøndelag

 

38

10

95 529

9

382 941

9

478 470

9

Nordland

 

41

11

45 720

4

195 364

4

241 084

4

Troms og Finnmark

 

39

10

45 683

4

196 769

4

242 452

4

Totalt

 

372

100

1 112 191

100

4 376 793

100

5 488 984

100

                   

 

Tabell 4.4      Fordeling av årsverk og årsverk pr.  10 000 innbyggere, fylke pr. 1. januar 2023.


 

 

Årsverk til barn og unge

Årsverk til voksne

Årsverk totalt

Årsverk pr. 10 000 innbygger < 18 år

Årsverk pr. 10 000 innbygger >18 år

Årsverk pr. 10 000 innbyggere

Oslo

 

456

1 544

1 999

34

27

28

Innlandet

 

234

854

1 088

35

28

29

Viken

 

826

2 469

3 296

30

24

26

Vestfold og Telemark

 

360

995

1 355

43

29

32

Agder

 

249

1 045

1 294

37

42

41

Rogaland

 

383

1 372

1 755

34

36

36

Vestland

 

546

1 862

2 408

41

36

37

Møre og Romsdal

 

163

621

784

30

29

29

Trøndelag

 

461

1 455

1 916

48

38

40

Nordland

 

153

564

717

33

29

30

Troms og Finnmark

 

161

663

825

35

34

34

Totalt

 

3 991

13 445

17 436

36

31

32


De tre siste kolonnene i tabell 4.4 er vist i figur 4.2.

Figur 4.2        Årsverk pr.  10 000 innbygger, voksne og barn/unge, fylke, 2023.

Fra figur 4.2 ser vi at årsverk til barn og unge ligger høyt særlig i Vestfold og Telemark og i Trøndelag, mens Møre og Romsdal ligger lavt. For voksne er det Agder, Trøndelag, Rogaland og Vestland som rapporterer mange årsverk pr.  innbygger, mens Viken ligger lavest i 2023.

4.3 ÅRSVERK FORDELT ETTER HF-OMRÅDE

Vi har her gruppert kommunene/bydelene etter de ulike opptaksområdene i helseforetak. Årsverkene som er rapportert fra Helseetaten er lagt til OUS-området og de fra Velferdsetaten er plassert i Lovisenberg-området. Fra tabell 4.5 ser vi for eksempel at Ahus-området tar opp 11 prosent av befolkningen, mens Vestre Viken og Helse Bergen-området dekker hver 9 prosent av befolkningen. De minste helseforetakene, Helse Finnmark og Helgeland med 18 kommuner hver i sitt opptaksområde, har én prosent av befolkningen hver, mens helseforetaket Innlandet dekker syv prosent av befolkningen spredt på 43 kommuner.

Tabell 4.5      Fordeling av kommuner og innbyggere etter antall og prosent, HF-område pr. 1. januar 2023. Kilde: SSB, Helsedirektoratet.


    Kommuner Innbyggere <18 år innbyggere> 18 år Alle innbyggere
 

 

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Antall

%

Østfold

 

13

3

65553

6

262697

6

328250

6

Ahus-området

 

23

6

127465

11

461224

11

588689

11

OUS-området

 

7

2

59115

5

223406

5

282521

5

Lovisenberg-området

 

4

1

22953

2

143688

3

166641

3

Diakonhjemmet-området

 

3

1

26126

2

121715

3

147841

3

Innlandet

 

43

12

65910

6

293346

7

359256

7

Vestre Viken-området

 

21

6

105750

10

395958

9

501708

9

Vestfold

 

6

2

50086

5

203469

5

253555

5

Telemark

 

17

5

33566

3

141980

3

175546

3

Sørlandet

 

25

7

67401

6

248650

6

316051

6

Helse Stavanger-området

 

15

4

88263

8

293646

7

381909

7

Helse Fonna-området

 

17

5

39750

4

142985

3

182735

3

Helse Bergen-området

 

17

5

96358

9

371026

8

467384

9

Helse Førde-området

 

17

5

22233

2

84294

2

106527

2

Møre og Romsdal

 

27

7

55093

5

215229

5

270322

5

St. Olavs-området

 

18

5

67379

6

274029

6

341408

6

Nord-Trøndelag

 

19

5

27787

2

107318

2

135105

2

Helgeland

 

18

5

14639

1

62713

1

77352

1

Nordland-området

 

20

5

26644

2

112278

3

138922

3

UNN-området

 

24

6

36216

3

156934

4

193150

4

Finnmark

 

18

5

13904

1

60208

1

74112

1

Totalt

 

372

100

1 112 191

100

4 376 793

100

5 488 984

100


 

Tabell 4.6      Fordeling av årsverk og årsverk pr.  10 000 innbyggere, HF-område pr. 1. januar 2023. Kilde: SSB, Helsedirektoratet.


 

 

Årsverk til barn og unge

 

Årsverk til voksne

 

Årsverk totalt

 

Årsverk pr. 10 000 innbygger < 18 år

 

Årsverk pr. 10 000 innbygger >18 år

 

Årsverk pr. 10 000 innbyggere

Østfold

 

194

 

794

 

987

 

30

 

30

 

30

Ahus-området

 

417

 

973

 

1 390

 

33

 

21

 

24

OUS-området

 

166

 

426

 

592

 

28

 

19

 

21

Lovisenberg-området

 

123

 

739

 

863

 

54

 

51

 

52

Diakonhjemmet-området

 

79

 

170

 

249

 

30

 

14

 

17

Innlandet

 

224

 

769

 

993

 

34

 

26

 

28

Vestre Viken-området

 

314

 

995

 

1 309

 

30

 

25

 

26

Vestfold

 

200

 

546

 

746

 

40

 

27

 

29

Telemark

 

160

 

449

 

610

 

48

 

32

 

35

Sørlandet

 

249

 

1 045

 

1 294

 

37

 

42

 

41

Helse Stavanger-området

 

292

 

1 048

 

1 340

 

33

 

36

 

35

Helse Fonna-området

 

179

 

530

 

708

 

45

 

37

 

39

Helse Bergen-området

 

379

 

1 302

 

1 680

 

39

 

35

 

36

Helse Førde-området

 

79

 

355

 

434

 

36

 

42

 

41

Møre og Romsdal

 

166

 

623

 

789

 

30

 

29

 

29

St. Olavs-området

 

290

 

1 085

 

1 375

 

43

 

40

 

40

Nord-Trøndelag

 

167

 

368

 

535

 

60

 

34

 

40

Helgeland

 

52

 

207

 

260

 

36

 

33

 

34

Nordland-området

 

84

 

302

 

385

 

31

 

27

 

28

UNN-området

 

133

 

541

 

674

 

37

 

34

 

35

Finnmark

 

45

 

177

 

223

 

33

 

29

 

30

Totalt

 

3 991

 

13 445

 

17 436

 

36

 

31

 

32


De tre siste kolonnene i tabell 4.6 er vist i figur 4.3.

Det er betydelig variasjon i årsverk pr. innbygger når vi grupperer kommunene etter HF-opptaksområde. I Lovisenberg-området er det rapportert mange årsverk i forhold til innbyggertallet i opptaksområdet. I tjenester til voksne skyldes dette i stor grad at Velferdsetatens årsverk er inkludert i opptaksområdet, og det er rapportert 482 årsverk til voksne fra Velferdsetaten og ingen årsverk til barn og unge. Så for barn og unge er det reelt at det er rapportert mange årsverk fra bydelene St. Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo. Diakonhjemmet-området har betydelig lavere årsverksinnsats i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid i sitt opptaksområde (bydelene Frogner, Ullern, Vestre Aker) enn øvrige HF, særlig i tjenester til voksne.

 

Figur 4.3        Årsverk pr.  10 000 innbygger, voksne og barn/unge. HF-område, 2023.

4.4 ÅRSVERK FORDELT ETTER HELSEREGION

Som vist i tabell 4.7 har helseregion Sør-Øst 57 prosent av innbyggerne, mens Helse Nord har ni prosent. Helse Vest er den nest største helseregionen med 21 prosent av innbyggerne, mens Helse Midt-Norge har 14 prosent. Fordelingen på antall kommuner er svært lik i Vest og Midt-Norge. Det er ingen tydelige skjevheter i innbyggere over og under 18 år i noen av helseregionene, men Helse Vest har en litt større andel innbyggere under 18 år relativt til de andre helseregionene.

Tabell 4.7      Fordeling av kommuner og innbyggere etter antall og prosent, helseregion pr. 1. januar 2023. Kilde: SSB, Helsedirektoratet.


  Kommuner innbyggere <18 år Innbyggere >18 år Alle innbyggere
  Antall % Antall % Antall % Antall %

Sør-Øst

162

44

623 925

56

2 496 133

57

3 120 058

57

Vest

66

18

246 604

22

891 951

20

1 138 555

21

Midt-Norge

64

17

150 259

14

596 576

14

746 835

14

Nord

80

22

91 403

8

392 133

9

483 536

9

Totalt

372

100

1 112 191

100

4 376 793

100

5 488 984

100


 

Tabell 4.8      Fordeling av årsverk og årsverk pr.  10 000 innbyggere, helseregion pr. 1. januar 2023. Kilde: SSB, Helsedirektoratet.


 

 

Årsverk til barn og unge

 

Årsverk til voksne

 

Årsverk totalt

 

Årsverk pr. 10 000 innbygger < 18 år

 

Årsverk pr. 10 000 innbygger >18 år

 

Årsverk pr. 10 000 innbyggere

Sør-Øst

 

2 125

 

6 907

 

9 032

 

34

 

28

 

29

Vest

 

929

 

3 234

 

4 163

 

38

 

36

 

37

Midt-Norge

 

624

 

2 077

 

2 700

 

42

 

35

 

36

Nord

 

314

 

1 228

 

1 541

 

34

 

31

 

32

Totalt

 

3 991

 

13 445

 

17 436

 

36

 

31

 

32


De tre siste kolonnene i tabell 4.8 er vist i figur 4.4.

Figur 4.4        Årsverk pr.  10 000 innbygger, voksne og barn/unge, helseregion, 2023.

I samsvar med funnene tidligere i kapitlet, ligger kommunene i opptaksområdet til Helse Vest og Midt-Norge høyest med årsverksinnsats både til barn og unge og til voksne, og kommunene i Helse Sør-Øst har rapportert lavest antall årsverk til voksne sett i forhold til innbyggertall.

 

4.5 DE TI STØRSTE KOMMUNENE

Det har kommet ønske fra de største kommunene om at vi også tar med fordeling av årsverkstall for de største kommunene i dette kapitlet. Vi velger her å presentere tall for de ti største kommunene. Som visst i tabell 4.9 utgjør disse kommunene/bydelen til sammen 7 prosent av antall kommuner/bydeler og 36 prosent av alle innbyggerne i landet.

Tabell 4.9      Fordeling av kommuner og innbyggere etter antall og prosent, 10 største kommuner pr. 1. januar 2023. Kilde: SSB. 

Tabell 4.10    Fordeling av årsverk og årsverk pr.  10 000 innbyggere, ti største kommuner pr. 1. januar 2023. 

De tre siste kolonnene i tabell 4.10 er vist i figur 4.5.

Figur 4.5        Årsverk pr.  10 000 innbygger, voksne og barn/unge, ti største kommuner, 2023.

Tallene er som tidligere beskrevet ikke egnet til å sammenlikne kommuner med hverandre når det gjelder antall årsverk, men de kan brukes i diskusjoner mellom og med kommunene for å oppnå mer homogen rapportering dersom det ønskes mer sammenliknbare tall. Årsverkstallene i denne rapporten er først og fremst samlet inn for at nasjonale helsemyndigheter skal kunne følge utviklingen i denne delen av de kommunale tjenestene.

Til toppen