Om oss

Annet

INNLEDNING

I dette kapitlet inkluderer vi diverse tema som ikke har omfattende nok til å utgjøre egne kapittel. I år handler det om psykisk helse- og rusarbeids involvering i bosetting av flyktninger, teknologi, tilgang til digitale behandlingsverktøy, selvhjelpsverktøy og kompetansehevende tiltak.

23.1 OM TJENESTENE INNEN PSYKISK HELSE- OG RUSARBEID INVOLVERT I KOMMUNENS ARBEID MED BOSETTING/INTEGRERING AV FLYKTNINGER

Alle flyktninger med opphold i Norge skal bo i en kommune. Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten. 35 700 flyktninger ble bosatt i 2022 ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Dette er uten sammenligning det høyeste antallet flyktninger som Norge har tatt imot i løpet av et år, og skyldes først og fremst flyktningstrømmen fra Ukraina. I oktober 2023 ankommer det omtrent 1000 flyktninger fra Ukraina hver uke til Norge, og det opprettes flere asylmottak. Kommunene må nå være forberedt på å få nye mottak på kort varsel.

Vi har fått tall fra IMDi på kommunenivå som viser at det er 354 forskjellige kommuner har bosatt flyktninger, dvs. at nærmest alle norske kommuner bosetter flyktninger. Dette betyr at det kan være behov for å involvere mange kommunalt ansatte i bosettingsarbeidet i alle kommunene.

I 2023 inngår følgende to spørsmål om flyktninger:

 • Er tjenestene innen psykisk helse- og rusarbeid involvert i kommunens arbeid med bosetting/integrering av flyktninger?
  • Hvis ja, hvordan har dere vært involvert?

Det er 341 kommuner/bydeler (92 prosent) som har svart på spørsmål om involvering i kommunens arbeid med bosetting/integrering av flyktninger.

Av disse, er det 210 som oppgir at tjenestene innen psykisk helse- og rusarbeid involvert i kommunens arbeid med bosetting/integrering av flyktninger, og dette tilsvarer 62 prosent av de som har svart.

Tabell 23.1    Antall og prosent som svarer på om hvorvidt tjenestene innen psykisk helse- og rusarbeid involvert i kommunens arbeid med bosetting/integrering av flyktninger, 2023.


 

Antall

Prosent

Ja

210

62

Nei

119

35

Vet ikke

12

4

Total

341

100


Det er systematiske forskjeller etter kommunestørrelse, men ikke mellom fylker når vi kontrollerer for kommunestørrelse.

Figur 23.1      Prosent av kommunene som svarer at tjenestene innen psykisk helse- og rusarbeid har vært involvert i kommunens arbeid med bosetting/integrering av flyktninger. Kommunestørrelse, 2023.

Det er 193 kommuner/bydeler som svarer på hvordan de har vært involvert. Fra svarene ser vi at dette handler om:

 • De kontaktes av flyktningtjenesten/flyktningskoordinator om det er flykninger som har behov for samtale/oppfølging
 • De kan være organisert i felles tjeneste og ha samarbeid
 • Det kan være enkeltansatte innen psykisk helse- og rustjenestene som jobber med flyktninger
 • Ansatte kan være en del av flyktning-team
 • Medikament håndtering
 • Gjennom at de tilbyr undervisning og refleksjonsgrupper til flykninger
 • De involveres gjennom skolehelsetjenesten
 • Veileder ansatte ved flyktningmottak og andre
 • Deltar i tverrfaglege team/grupper
23.2 TEKNOLOGI INNEN KOMMUNALT PSYKISK HELSE- OG RUSARBEID

Følgende spørsmål er tatt med i 2023:

 • Har kommunen/bydelen tatt i bruk teknologi innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid?
  • Om ja, hvilke type(r) teknologi er dette?
 • Har kommunen tilgang på digitale behandlingsverktøy for milde til moderate psykiske lidelser og begynnende rusmiddelproblem som gjennomføres med oppfølging fra ansatte i tjenestene?
 • Informerer tjenestene innbyggere med behov for psykisk helse- og rustjenester om relevante selvhjelpsverktøy som ligger på Helsenorge.no?

Det er 57 prosent som svarer at de har tatt i bruk teknologi i tjenestene. Det er systematiske forskjeller mellom kommuner av ulik størrelse (se figur 23.2), men det er ingen systematisk mellom kommuner i ulike fylker når vi kontrollerer for kommunestørrelse.

Tabell 23.2    Antall og prosent av kommunene/bydelene som svarer på om de har tatt i bruk teknologi i tjenestene, 2023.


 

Antall

Prosent

Ja

194

57

Nei

136

40

Vet ikke

9

3

Total

339

100


Figur 23.2      Prosent av kommunene/bydelene som svarer at de har tatt i bruk teknologi innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Kommunestørrelse, 2023.

De har også beskrevet hvilke teknologiske verktøy de bruker, og her kommer det frem følgende:

 • Assistert selvhjelp
 • Digitale møter/digital oppfølging/kurs
 • Medisindispensere
 • FIT-digital
 • Norse feedback
 • Remarkable notepad
 • DigiHelsestasjon
 • Trygghetsalarmer
 • Digitale dørlåser
 • VR-briller

To kommuner oppgir at de har tatt i bruk VR-teknologi innen kommunalt psykisk helse- og rusarbeid, og det pågår forskning for å finne ut mer om hvordan dette virker og hvordan det kan implementeres i kommunale tjenester 34, 126

23.3 TILGANG PÅ DIGITALE BEHANDLINGSVERKTØY FOR FORLØP 1

Det er 180 kommuner og bydeler (53 prosent) som svarer at de har tilgang på digitale behandlingsverktøy for milde til moderate psykiske lidelser og begynnende rusmiddelproblem som gjennomføres med oppfølging fra ansatte i tjenestene.

Tabell 23.3    Antall og prosent som svarer på om de har tilgang på digitale behandlingsverktøy for milde til moderate psykiske lidelser og begynnende rusmiddelproblem som gjennomføres med oppfølging fra ansatte i tjenestene. 2023.


 

Antall

Prosent

Ja

180

53

Nei

145

43

Vet ikke

15

4

Total

340

100


Det er systematiske forskjeller i svarene både etter kommunestørrelse (figur 23.3) og fylke (figur 23.4).

Figur 23.3      Prosent av kommunene/bydelene som svarer at de har tilgang på digitale behandlingsverktøy. Kommunestørrelse, 2023.

Figur 23.4      Prosent av kommunene/bydelene som svarer at de har tilgang på digitale behandlingsverktøy. Fylke, 2023.

23.4 INFORMASJON OM RELEVANTE SELVHJELPSVERKTØY SOM LIGGER PÅ HELSENORGE.NO

På spørsmålet om tjenestene informerer innbyggere med behov for psykisk helse- og rustjenester om relevante selvhjelpsverktøy som ligger på Helsenorge.no, bekreftet 66 prosent av kommunene dette. 21 prosent svarte at de ikke gir slik informasjon, mens 13 prosent svarte "Vet ikke".

Tabell 23.4    Antall og prosent etter hvorvidt tjenestene informerer innbyggere med behov for psykisk helse- og rustjenester om relevante selvhjelpsverktøy som ligger på Helsenorge.no


 

Antall

Prosent

Ja

225

66

Nei

70

21

Vet ikke

44

13

Total

339

100


Figur 23.5      Prosent av kommunene/bydelene som informerer innbyggere med behov for psykisk helse- og rustjenester om relevante selvhjelpsverktøy som ligger på Helsenorge.no. Kommunestørrelse, 2023.

Figur 23.6      Prosent av kommunene/bydelene som informerer innbyggere med behov for psykisk helse- og rustjenester om relevante selvhjelpsverktøy som ligger på Helsenorge.no. Fylke, 2023.

23.5 KOMPETANSEHEVENDE TILTAK IKKE OMTALT TIDLIGERE

I dette avsnittet ser vi på to spørsmål kommunene har svart på som ikke tidligere i rapporten er vist resultater fra fordi de ikke tydelig faller inn under andre tema.

 • Har kommunen gjennomført kompetansehevende tiltak for de ansatte når det gjelder følgende målgrupper i løpet av det siste året?
 • Personer med lettere psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer
 • Personer med rusmiddelproblemer som utøver vold

Det er 26 prosent som svarer ja, og mange som ikke vet om det er gjennomført kompetansehevende tiltak når det gjelder de to målgruppene. Dette kan tyde på at mange ikke har oversikt over hvilke kompetansehevende tiltak som gjennomføres i kommunen, og i store kommuner kan det være mange enheter som gjennomfører ulike tiltak uten at andre vet at de gjør det.

Tabell 23.5    Antall og prosent som svarer på om de har gjennomført kompetansehevende tiltak for de ansatte når det gjelder følgende målgrupper i løpet av det siste året for to målgrupper. 

23.6 OPPSUMMERING

Tall fra IMDi viser at det nesten alle kommuner i landet bosetter flykninger, og vi finner at i 62 prosent av kommunene er tjenestene innen psykisk helse- og rusarbeid involvert i arbeidet med bosetting/integrering av flyktninger.

Det er 57 prosent som svarer at de har tatt i bruk teknologi i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid, og andelen øker med kommunestørrelse og det er ikke betydelig variasjon mellom fylker. Hvilken teknologi som brukes varierer stort, fra digitale medisindispensere, digitale dørlåser og trygghetsalarmer, til digitale tilbakemeldingsverktøy, selvhjelpsapper og VR-briller.

Det er 180 kommuner og bydeler (53 prosent) som svarer at de har tilgang på digitale behandlings-verktøy for milde til moderate psykiske lidelser og begynnende rusmiddelproblem som gjennomføres med oppfølging fra ansatte i tjenestene. Andelen øker systematisk med kommunestørrelse, og det er særlig bydelene i Oslo og kommunene i Rogaland som oppgir at de har tilgang på slike verktøy.

På spørsmålet om tjenestene informerer innbyggere med behov for psykisk helse- og rustjenester om relevante selvhjelpsverktøy som ligger på Helsenorge.no, bekreftet 66 prosent av kommunene dette.

Til toppen