Om oss

Hovedforløp

INNLEDNING

Kommunene har de seks siste årene blitt bedt om å gjøre en skjønnsmessig kategorisering av tjenestemottakere i tre ulike bruker- og pasientforløp beskrevet i veilederen i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne; "Sammen om mestring" (Helsedirektoratet, 2014)[1]. Veilederen definerer tre forløp basert på problemenes art, alvorlighetsgrad og varighet, og det gis veiledende forslag til forebyggende tiltak, kartlegging og utredning, samt behandling og oppfølging:

HOVEDFORLØP 1: Milde og kortvarige problemer

Eksempler:

 • Nyoppstått angst eller depresjon av mild til moderat grad
 • Selvskading uten samtidig personlighetsforstyrrelse
 • Bruk av illegale rusmidler uten klar funksjonssvikt
 • Høyt alkoholkonsum som skaper problemer uten å oppfylle krav til skadelig bruk

HOVEDFORLØP 2: Kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere problemer/lidelser

Eksempler:

 • Akutte psykoser med god prognose
 • Tidsbegrenset skadelig bruk av alkohol
 • Illegale rusmidler uten avhengighet
 • Langvarige mildere depresjoner eller angstlidelser
 • Mindre alvorlige personlighetsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser
 • Skadelig bruk av alkohol uten markert funksjonstap og tilbakevendende depressive episoder

HOVEDFORLØP 3: Alvorlige langvarige problemer/lidelser

Eksempler:

 • Medikament- eller rusmiddelavhengighet
 • Alvorlige bipolare lidelser
 • Alvorlig depresjon
 • Schizofreni
 • Alvorlige personlighetsforstyrrelser

Kommunene blir bedt om å fordele samme antall årsverk på hovedforløp som de rapporterer på tiltakskategorier og utdanningskategorier.

_______________________________

[1]https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sammen-om-mestring-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne

5.1 DATAGRUNNLAG

Spørsmålene om fordeling av årsverk ulike hovedforløp er:

 • Antall årsverk fordelt på hovedforløp i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne:
  • Hovedforløp 1: Milde og kortvarige problemer
  • Hovedforløp 2: Kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere problemer/lidelser
  • Hovedforløp 3: Alvorlige og langvarige problemer/lidelser
 • Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid (voksne): Hvordan vurderer dere det samlede tilbudet til brukerne i de ulike hovedforløpene? –
  • Hovedforløp 1: Milde og kortvarige problemer
  • Hovedforløp 2: Kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere problemer/lidelser
  • Hovedforløp 3: Alvorlige og langvarige problemer/lidelser
 • Hva mangler for at tilbudet til voksne i Hovedforløp 3 skal bli bedre?
 • Antall årsverk fordelt på hovedforløp i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid for barn og unge
  • Hovedforløp 1: Milde og kortvarige problemer
  • Hovedforløp 2: Kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere problemer/lidelser
  • Hovedforløp 3: Alvorlige og langvarige problemer/lidelser
 • Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid (barn og unge): Hvordan vurderer dere det samlede tilbudet til brukerne i de ulike hovedforløpene?
  • Hovedforløp 1: Milde og kortvarige problemer
  • Hovedforløp 2: Kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere problemer/lidelser
  • Hovedforløp 3: Alvorlige og langvarige problemer/lidelser
 • Hva mangler for at tilbudet til barn og unge i Hovedforløp 3 skal bli bedre? (åpent)

 

Spørsmålsformuleringene er de samme som tidligere år, men de to spørsmålene om hva som mangler for at tilbudet til hhv. voksne og barn/unge var nye i 2022.

Respondentene skal fordele samme antall årsverk på hovedforløp som de har rapportert på tiltak og utdanningskategorier, men for mange av kommunene er dette utfordrende å få til. Det er fortsatt ikke alle som får til å fordele årsverkene på hovedforløp, og det er 81 prosent av de rapporterte årsverkene som er fordelt, 80 prosent for voksne og 85 prosent av årsverkene rettet mot barn og unge, se tabell 5.1.

Tabell 5.1      Antall årsverk fordelt på hhv.  tiltak og hovedforløp i tjenester for voksne og barn og unge, 2023.


 

Voksne

Barn/unge

Totalt

Årsverk rapportert

13 445

3 991

17 436

Årsverk hovedforløp

10 105

3 377

13 482

% av årsverkene fordelt på hovedforløp

75

85

77


 

5.2 ANTALL ÅRSVERK FORDELT PÅ HOVEDÅRSLØP (TJENESTER FOR VOKSNE)

Kommunene/bydelene anslår at 12 prosent av årsverksinnsatsen til voksne går til brukere med milde og kortvarige problemer (Hovedforløp 1), 27 prosent går til for kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere problemer/lidelser (Hovedforløp 2) og 61 prosent går til alvorlige langvarige problemer/lidelser.

Tabell 5.2      Antall årsverk fordelt på hovedforløp i tjenester for voksne, 2017-2023.


 

2017

2018

2019

2021

2022

2023

Hovedforløp 1

1 092

1 024

1 106

1 270

1 332

1 204

Hovedforløp 2

2 779

2 425

2 532

2 795

2 879

2 706

Hovedforløp 3

6 649

5 923

6 423

6 419

6 442

6 195

Totalt

10 520

9 372

10 061

10 484

10 653

10 105


 

Tabell 5.3      Prosentvis fordeling av årsverk på hovedforløp i tjenester for voksne, 2017-2023.


 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Hovedforløp 1

10

11

11

10

12

12

12

Hovedforløp 2

27

26

25

26

27

27

27

Hovedforløp 3

63

63

64

64

61

60

60

Totalt

100

100

100

100

100

100

100


 

5.3 ANTALL ÅRSVERK FORDELT PÅ HOVEDFORLØP (TJENESTER FOR BARN OG UNGE)

Kommunene/bydelene anslår at 47 prosent av årsverksinnsatsen til barn og unge går til brukere med milde og kortvarige problemer (Hovedforløp 1), 36 prosent går til for kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere problemer/lidelser (Hovedforløp 2) og 17 prosent går til alvorlige langvarige problemer/lidelser.

Tabell 5.4      Antall årsverk fordelt på hovedforløp i tjenester for barn og unge, 2017-2023.


 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Hovedforløp 1

 

1 262

1 160

1 407

1 185

1 601

1 721

1 575

Hovedforløp 2

 

888

737

939

734

1 090

977

1 219

Hovedforløp 3

 

462

493

535

355

552

520

583

Totalt

 

2 612

2 390

2 880

2 274

3 243

3 217

3 377


 

Tabell 5.5      Prosentvis fordeling av årsverk på hovedforløp i tjenester for barn og unge, 2017-2023.


 

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Hovedforløp 1

 

48

49

49

52

49

53

47

Hovedforløp 2

 

34

31

33

32

34

30

36

Hovedforløp 3

 

18

20

18

16

17

16

17

Totalt

 

100

100

100

100

100

100

100


I figur 5.1 har vi oppsummert utviklingen i prosentfordelingen de seks syv årene, og den viser at det er marginale endringer fra år til år. Men det blir viktig å følge utviklingen i tilbudet til de sykeste brukerne av tjenestene (Hovedforløp 3) og se dette i sammenheng med utviklingen i tilbudet i spesialisthelsetjenesten til denne målgruppen.

Figur 5.1        Prosentvis fordeling av årsverkene som er rettet mot brukere i henholdsvis hovedforløp 1, 2 og 3 i tjenester for voksne og tjenester for barn og unge, 2017-2023.

 

5.4 VURDERING AV DET SAMLEDE TILBUDET TIL VOKSNE BRUKERE/PASIENTER

Det er en økende andel som svarer at tilbudet er godt eller svært godt for alle hovedforløpene for voksne utover i perioden, men det er fortsatt færrest som oppgir at tilbudet er godt for brukere i hovedforløp 3.

Figur 5.2        Prosentvis fordeling i vurdering av tjenester og tiltak for voksne fordelt på hovedforløp 2018-2023.

 

5.5 VURDERING AV DET SAMLEDE TILBUDET TIL BARN OG UNGE

Figur 5.3 viser vurderingen som ble gitt innenfor hvert av forløpene i tjenester for barn og unge, og denne viser at tendensen er at flere kommuner utover perioden svarer at tilbudet er godt eller svært godt, men det er færrest som svarer at tilbudet er godt for hovedforløp 3 og her er det lite endring fra 2018 i andel som svarer svært godt eller godt.

Figur 5.3        Prosentvis fordeling av vurdering av tjenester og tiltak i kommunalt rusarbeid for barn og unge fordelt på hovedforløp, 2018-2023.

5.6 HVA SOM SKAL TIL FOR AT TILBUD TIL VOKSNE I HOVEDFORLØP 3 BLIR BEDRE

De som har svart 'Middels', 'Dårlig tilbud' eller 'Svært dårlig tilbud' for Hovedforløp 3 (n=115) har fått spørsmål om hva som mangler for at tilbudet til voksne i Hovedforløp 3 skal bli bedre.

Det er 108 kommuner/bydeler av de 115 (94 prosent) som har svart på hva som mangler for at tilbudet til voksne i Hovedforløp 3 skal bli bedre. Vi har gått gjennom alle svarene og finner at de kan grupperes i følgende hovedpunkter:

 • Behov for styrking av FACT-team
 • Trenger bedre og mer differensiert boligtilbud
 • Trenger mer ressurser og fagpersoner
 • Behov for bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten
 • Trenger aktivitetstilbud og lavterskeltilbud
5.7 HVA SOM SKAL TIL FOR AT TILBUD TIL BARN OG UNGE I HOVEDFORLØP 3 BLIR BEDRE

Det er 168 kommuner/bydeler av 190 (88 prosent) som har svart på hva som skal til for at tilbudet til barn og unge i Hovedforløp 3 blir bedre. Følgende hovedkategorier er identifisert i svarene om hva som mangler:

 • Bedre samarbeid med BUP
 • Trenger flere ressurser i tjenestene
 • Trenger mer kompetanse
 • Ambulerende spesialisthelsetjeneste/FACT Ung
 • Trenger miljøtjenester
5.8 VURDERING AV KVALITETEN PÅ SAMARBEID MED SPESIALISTHELSETJENESTEN OM FORLØP 3

Det er flest som oppgir at samarbeidet er dårlig når det gjelder TSB for barn og unge (22 prosent).

Det er 9 prosent som oppgir at samarbeidet med psykisk helsevern om voksne i forløp 3 er dårlig og 6 prosent for TSB. 

Figur 5.4        Prosentvis fordeling av vurdering av samarbeidet med spesialisthelsetjenesten om forløp 3, 2023.

 


Tabell 5.6      Prosent av kommunene/bydelene i opptaksområdet som oppgir at samarbeidet fungerer dårlig eller svært dårlig, 2023.


                                                         Voksne                                                                                 Barn og unge
 

Psykisk helsevern

TSB

Psykisk helsevern

TSB

Østfold

8

0

25

33

Ahus-området

17

0

10

29

OUS-området

0

0

40

40

Lovisenberg-området

0

0

33

33

Diakonhjemmet-området

0

0

67

67

Innlandet

7

10

3

6

Vestre Viken-området

0

0

6

25

Vestfold

0

0

0

33

Telemark

0

6

0

27

Sørlandet

0

5

0

11

Helse Stavanger-området

13

7

13

27

Helse Fonna-området

6

6

12

31

Helse Bergen-området

13

0

7

27

Helse Førde-området

6

0

7

8

Møre og Romsdal

31

15

17

20

St. Olavs-området

12

12

6

23

Nord-Trøndelag

23

8

14

9

Helgeland

18

13

18

19

Nordland-området

6

0

29

27

UNN-området

4

9

10

28

Finnmark

0

6

8

27

Totalt

9

6

11

22


 

5.9 OPPSUMMERING

De siste årene har kommunene blitt bedt om å anslå hvor mange årsverk som ytes i psykisk helsearbeid og kommunalt rusarbeid innenfor tre hovedforløp definert i veilederen "Sammen om mestring". Det er interessant for myndighetene å følge utviklingen i hvordan bruker- og pasientsammensetningen er i de kommunale tjenestene på psykisk helse- og rusfeltet. Vi ser at andelen årsverk som anslås å brukes i henholdsvis hovedforløp 1, 2 og 3 har ligger relativt stabilt de siste fem årene (2018-2023):

Hovedforløp 1: 10-12 prosent av årsverkene i tjenester til voksne, 48-53 prosent av årsverkene i tjenester for barn og unge.

Hovedforløp 2: 25-27 prosent av årsverkene i tjenester til voksne, 30-34 prosent av årsverkene i tjenester til barn og unge.

Hovedforløp 3: 60-64 prosent av årsverkene i tjenester til voksne, 16-20 prosent av årsverkene i tjenester til barn og unge.

Det er liten endring fra 2022 til 2023 i egenvurdering av tilbudene.

Det er fortsatt flest som vurderer at tilbudet til forløp 3 er dårligere enn tilbudet til målgruppen i forløp 1 og 2, både for voksne og for barn og unge. For voksne i forløp 3 melder kommunene om behov for å styrke FACT-team satsningen, utvikling av et bedre og mer differensiert boligtilbud, mer ressurser og fagpersoner, bedre samhandling med spesialisthelsetjenesten og at de trenger å utvikle flere aktivitetstilbud og lavterskeltilbud. For barn og unge i forløp 3 oppgir kommunene at det er behov for bedre og tettere samarbeid med BUP, mer ressurser og kompetanse i tjenestene, ambulerende spesialisthelsetjeneste/FACT Ung og at det er behov for å bygge opp gode miljøtjenester.

Til toppen